Saopštenja za javnost

Održana Konferencija 'Rodna ravnopravnost u sektoru sigurnosti'

7.11.2023

Na Konferenciji „Rodna ravnopravnost u sektoru sigurnosti“, održanoj danas, prezentirani su rad Koordinacionog odbora Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine u vezi ss primjenom Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, te analiza stanja u oblasti ravnopravnosti spolova u tom ministarstvu, a razgovarano je i o pozitivnim praksama, iskustvima i izazovima u toj oblasti.

Konferenciju je organiziralo Ministarstva sigurnosti BiH u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE, a održana je u okviru projekta “Rodna perspektiva za odgovorne institucije u sektoru sigurnosti“, koji provode Ministarstvo sigurnosti BiH i Fondacija INFOHOUSE, a finansira Američka ambasada u BiH. Cilj projekta je integracija rodne perspektive u demokratske političke procese sigurnosnog sektora.

Predsjedavajući Koordinacionog odbora Ministarstva sigurnosti BiH za provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH Ermin Pešto je kazao da to ministarstvo niz godina ima razvijene mehanizme koordinacije u oblasti ravnopravnosti spolova, te da su realizirali brojne aktivnosti u toj oblasti.

Kaže da su i u okviru projekta realizirali niz aktivnosti. Prije svega, izradili su dokument Politika za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u Ministarstvu sigurnosti BiH.

Po njegovim riječima, to je krovni dokument koji će biti podloga za razvijanje i unapređenje stanja u toj oblasti u Ministarstvu sigurnosti, a isto tako i u upravnim organizacijama Ministarstva.

Također su radili na rodnom istraživanju u toj oblasti, a izradili su i dokument - Analiza stanja u oblasti ravnopravnosti spolova u Ministarstvu sigurnosti.

U okviru projekta educirali su zaposlenike, državne službenike Ministarstva sigurnosti, u oblasti ravnopravnosti spolova, a pripremili su i određene promotivne materijale.  Također je realizirana i izložba "Žene u sektoru sigurnosti".

Pešto kaže da je analiza stanja bitan dokument za njih zato što, u svojoj strukturi, obrazlaže kompletan međunarodni pravni okvir i zakonodavni okvir Bosne i Hercegovine u toj oblasti.

- Imamo kompletne statističke podatke o stanju ravnopravnosti spolova u Ministarstvu sigurnosti i upravnim organizacijama. Pripremili smo, u okviru ove analize, jedan upitnik koji smo realizovali unutar Ministarstva sa dvadesetak pitanja u ovoj oblasti i iz te kompletne analize proistekle su određene preporuke i zaključci za naredni period koji nam mogu biti orijentir šta trebamo raditi da bi poboljšali trenutno stanje - naveo je Pešto.

Ocijenio je da su svi projekti i aktivnosti koje realiziraju dobra podloga za unaprjeđenje trenutnog stanja, međutim i dalje se može primijetiti da ima određenih predrasuda, stereotipa u ovoj oblasti.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić je kazala da je u vezi Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH, ovim što je učinilo Ministarstvo sigurnosti BiH ispunjeno nekoliko obaveza iz tog zakona.

- Nadležne institucije su dužne da integriraju princip ravnopravnosti spolova u sve svoje dokumente, i u zakone i u pravilnike. To je jedna funkcija. Druga funkcija je ispunjena time što je ovo učinjeno u saradnji s nevladinim sektorom, što sigurno čini jedan plus više kako za Ministarstvo tako i za nevladne organizacije - navela je Filipović-Hadžiabdić.

Po njenim riječima, dobro je kada se određene obaveze pretoče u politiku, kao što je ovim projektom i učinjeno. Dobro je, dodala je, i što Ministarstvo sigurnosti ima Koordinacioni odbor za ravnopravnost spolova, stručno tijelo koje radi na integrisanju odredaba iz Zakona o ravnopravnosti spolova u sve aktivnosti kao i u akte Ministarstva sigurnosti.

Predstavnica Fondacije INFOHOUSE Senka Kurt je kazala da, uvesti žene u zakon u jednom ovakvom ministarstvu, koje se "smatra strožijim, muškim, u kojem postoje policijske agencije i druge vrste sigurnosnih agencija, zapravo se pokazalo kao pravi put".

- Ono što smo radili u proteklom vremenu jeste, ne samo pokazati koliko su žene snažne i koliko moraju biti ravnopravne u sigurnosnom sektoru. Radili smo komunikacijske strategije, pojasnili na koji način žene koje rade u Ministarstvu sigurnosti mogu pokazati šta to one rade - navela je Kurt.

 

 

5 FOTO GALERIJA