Najava događaja/aktuelnosti

U protekle četiri godine uništeno oko 20.000 komada i dijelova oružja

23.12.2019

Koordinacioni odbor za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja koji je nadležan da planira, koordinira, usmjerava i nadzire aktivnosti za implementaciju Strategije za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini (2016-2020), održao je danas konferenciju za novinare, na kojoj su prezentovani rezultati postignuti u okviru četiri strateška cilja: unaprijeđenje pravnog okvira i implementacije SALW (Small arms and light weapons) zakonodavstva; smanjenje prisustva nelegalnog SALW-a; upravljanje SALW-om u posjedu Oružanih snaga BiH i međunarodna i regionalna saradnja i saradnja sa organizacijama civilnog društva.

Tokom 2019. godine, Koordinacioni odbor je u saradnji sa policijskim agencijama u BiH realizovao dvije akcije uništavanja malog oružja i lakog naoružanja (septembar i novembar).

Ukupno je prikupljeno i uništeno 3.600 komada i dijelova oružja, što predstavlja izuzetan rezultat u odnosu na protekle godine. U protekle četiri  godine, ukupno je uništeno oko 20.000, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na period 2013-2016. godina, kada je uništeno ukupno 11.000 komada i dijelova malog i lakog oružja.

Ovo je rezultat uspješnog rada svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini u borbi protiv ilegalne trgovine oružjem.  

U vezi sa uništavanjem viškova naoružanja u posjedu Oružanih snaga BiH, tokom 2019 godine, Ministarstvo odbrane BiH je u operacijama uništavanja uništilo oko 1255 tona municije koja je oglašena kao nestabilna.

Kao značajan doprinos Strategiji za kontrolu SALW-a u BiH jeste i projekat obilježavanja SALW-a u OS BiH, a zaključno sa 11.11.2019. godine, je obilježeno 42,83 posto.

Realizacijom svih navedenih akcija poboljšana je i sigurnost građana BiH, posebno od opasnosti koje prijete od oružja koje je proglašeno viškom, od slabo osiguranog ili nezakonitog oružja.

Takođe, ojačani su kapaciteti Granične policije BiH u borbi protiv ilegalne trgovine oružjem, (CIAT) sastoji se od 4. komponente - izrada standardnih operativnih procedura, edukacija, opremanje i praktičan rad na terenu. Od septembra 2017 do kraja 2018. godine, edukovano je oko 1.500 policajaca, donirano opreme vrijedne 346.000 eura (endoskopi i detektori eksploziva). U više od 10 slučajeva zahvaljujući edukaciji i novoj opremi pronađeni su droga i oružje. Ukupna vrijednost projekta je 800.000 eura, a sredstva je donirala SR Njemačka.

U januaru 2019. godine, počela je druga faza ovog projekta kojom će do 2021. godine, biti edukovano oko 2.000 pol icijskih službenika na svim nivoima u BiH. U ovoj fazi bit će urađena i analiza zelene granice i edukovano oko 300 policijskih službenika za nadzor državne granice.

Istovremeno, unaprjeđeni su kapaciteti za čuvanje, skladištenje i uništavanje SALW-a u policijskim agencijama.

Uz podršku Regionalnog centra za kontrolu malog i lakog oružja (SEESAC) i finansijsku podršku Evropske komisije poboljšani su infrastrukturni uslovi na ukupno sedam lokacija (Rakovica, Mostar, Orašje, Zenica, Istočno Sarajevo i Bijeljina).

„U saradnji sa OSCE nastavljamo da radimo na rješavanju problema skladištenja malog i lakog oružja u policijskim agencijama pa smo zato uradili analizu na još 29 lokacija. Od analiziranih 29 lokacija planiramo da poboljšamo infrastrukturu na 10 lokacija.

Pored navedenog, kroz ovaj projekat bavimo se i korišćenjem službenih pasa u detekciji ilegalnog oružja, te smo analizirali potrebe policijskih agencija u BiH za nabavku službenih pasa, edukaciju trenera i prateće opreme, istakao je Ermin Pešto, koordinator odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja.

Prezentirao je i prikupljene podatke iz ove oblasti.

Ukupan broj registrovanog oružja 31.12.2018. godine je 278.272.

•      Federacija BiH 169.584

•      Republika Srpska 104.678

•      Brčko Distrikt BiH 4.010.

U saradnji sa SEESAC-om, Koordinacioni odbor je prikupio i analizirao podatke za period od 2012. do 2016. godine, radi utvrđivanja trendova u distribuciji malog oružja i lakog naoružanja. Nakon toga, krajem 2017. provedeno je internetsko istraživanje radi boljeg razumijevanja percepcije javnosti o sigurnosti, upotrebi i posjedovanju vatrenog oruzja te o izloženosti oružanom nasilju.

„Ovo je prvo ozbiljno i validno istraživanje u ovoj oblasti u kojoj su učečće uzele sve nadležne institucije u BiH. Podatke smo razvrstali prema polu, vlasništvu, efektima zloupotrebe oružja na žene i muškarce, uključujući zloupotrebu vatrenog oružja u kontekstu nasilja u porodici. Početkom naredne godine prezentiraćemo ovo, za našu javnost, veoma važno istraživanje“, kazao je Pešto.  

Tokom 2018. godine, Granična policija BiH je zaplijenila dvije puške, četiri pištolja i revolvera i 921 komad municije, a u prvih šest mjeseci ove godine, dva komada oružja i 14 grama eksploziva.

U proteklom periodu rađeno je usklađivanje zakonodavstva o oružju, upotrebi civilnih eksploziva i prekursora sa EU direktivama.

U sklopu realizacije te aktivnosti, u saradnji sa SEESAC održane su tri radionice. Rezultat toga, je izrađen model Zakona o oružju Unsko sanskog kantona koji je u najvećoj mjeri usklađen sa izmjenama direktive o oružju iz 2017. godine.

U protekle četiri godine,  ukupno je prikupljeno i uništeno oko 20.000 komada oružja i dijelova oružja, što predstavlja izuzetan rezultat.

Navedene aktivnosti su, pored ostalog, realizovane uz podršku i saradnju predstavnika Evropske unije, UNDP-a, SEESAC, OSCE-a i drugih međunarodnih organizacija.