Govori

Govor zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministra sigurnosti..

4.2.2009

GOVOR ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG VIJEĆA MINISTARA I MINISTRA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE TARIKA SADOVIĆA, NA KONFERENCIJI O STRATEGIJI INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U BIH – PODRŠKA IMPLEMENTACIJI AKCIONOG PLANA, ODRŽANOJ U SARAJEVU, 4.02 2009. GODINE

Vaše ekselencije;
Poštovani direktori;
Uvažene dame i gospodo;
Poštovani mediji;

Srdačno vas pozdravljam u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i u svoje ime.
Dozvolite mi da vam se iskreno zahvalim što ste se odazvali na ovu Konferenciju, jer vaš dolazak razumijemo kao izraz spremnosti da nam pomognete u provođenju veoma značajnog dokumenta, koji se zove  – Akcioni plan za provođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini.

Ono što žele građani svake države je opća i lična sigurnost. Granična sigurnost je jedan od stubova sigurnosti u Bosni i Hercegovini, ali i bitna kockica u mozaiku regionalne i evropske sigurnosti. Bosna i Hercegovina treba otvorene, kontrolirane i sigurne granice, zato što trebaju građanima ove zemlje. Trebaju nam i zbog ispunjavanja uslova za ostvarenje  euroatlanskih aspiracija BiH.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, svjesno je ovih činjenica i spremno je, skupa sa svim nadležnim institucijama i organima vlasti, da predano radi na ispunjavanju svojih obaveza. Međuagencijska i međunarodna saradnja je nasušna potreba svih.

Podsjetimo se, da je inoviranu Strategiju i Akcioni plan, usvojilo Vijeće ministara BiH 10. jula 2008. godine. Izradi inovirane Strategije, prethodila je Analiza stanja i potreba koja je potom, komparirana sa standardima i praksom država članica Evropske unije.

Strategija za integrisano upravljanje granicom je koncipirana na tronošcu, čiji su stubovi:
1. Saradnja unutar službi;
2. Saradnja između svih službi, nadležnih za provođenje poslova vezanih za granicu i
3. Međunarodna saradnja.

Strategija, sadrži ciljeve i zadatke za Graničnu policiju, Upravu za indirektno oporezivanje, veterinarske, fitosanitarne, tržišne i sanitarne inspekcije, kao i smjernice vezane za migracije, vize i azil.

Strateški koncept je otvoren za uključivanje i drugih državnih tijela, ukoliko je to potrebno za postizanje ciljeva. Ključ uspjeha, nalazi se u integriranju unutarinstitucionalnih, međuinstitucionalnih i međunarodnih sistema upravljanja poslovima, povezanim sa granicom sa jasnim ciljevima: otvorenih, kontroliranih i sigurnih granica.

Funkcionalniji i efikasniji sistem upravljanja granicom, više nego što je sadašnji, trebao bi rezultirati bržim i sigurnijim prekograničnim prometom lica i roba, manjim stepenom prekograničnog kriminala, boljom kontrolom prelaska i kraćim zadržavanjima, boljim uslovima za rad zaposlenih itd. Veća granična sigurnost znači veću ukupnu sigurnost BiH.

Rok za postizanje strateških ciljeva (kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih) je pet godina. Procjena ukupnih troškova, iznosi oko 200 miliona KM.

Najveći dio troškova će biti pokriven iz budžeta bh. institucija, ali znamo da to neće biti dovoljno.

 Poštovane dame i gospodo!

Današnja Konferencija je dobra prilika da vam prezentiramo Strategiju integrisanog upravljanja granicom u BiH, odnosno Akcioni plan implementacije tj. započete i planirane aktivnosti svih agencija, uključenih u njegovu implementaciju. Timovi naših ljudi, uz pomoć međunarodnih eksperata, dugo su radili na ovim dokumentima. Odajem im priznanje za njihov trud.

Ministarstvo sigurnosti ima koordinirajuću ulogu u provedbi obaveza iz Akcionog plana u oblasti „Saradnja između službi“, ali ima dio obaveza i na drugim nivoima saradnje. Vijeće ministara BiH je formiralo Državnu komisiju za integrisano upravljanje granicom, sastavljenu od čelnika relevantnih državnih institucija, u čijim su nadležnostima poslovi vezani za granicu. Posao koji nas čeka je ogroman. Bez pomoći naših prijatelja, sve će biti puno teže i složenije.

Ministarstvo sigurnosti BiH želi da intenzivira saradnju u ovoj oblasti, kako sa ambasadama u BiH, tako i sa međunarodnim organizacijama. Zajednički rad i partnerski odnos u obavljanju brojnih aktivnosti, koje su utvrđene ovim dokumentima, biće obostrano korisni.

Pomoć u nabavci opreme, sredstava, angažman eksperata, stalne edukacije ili neki drugi način pomoći, biće nam dobrodošli.

Do sada smo imali svesrdnu pomoć Evropske komisije u BiH, IOM-a, DCAF-a i drugih međunarodnih organizacija, kao i bilateralnu pomoć mnogih zemalja članica Evropske unije. Želim da im se zahvalim na onome što su uradili za ovu zemlju. Zahvaljujem i svim ostalim učesnicima ove Konferencije. Želim vam uspješan rad.