Govori

GOVOR MINISTRA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE TARIKA SADOVIĆA, NA PROMOCIJI STRATEGIJE U OBLASTI MIGRACIJA I AZILA I AKCIONOG PLANA ZA NJENO PROVOĐENJE

13.5.2009

„Bosna i Hercegovina je ispunila još jednu važnu međunarodnu obavezu“

Vaše ekselencije;
Poštovani predstavnici međunarodnih organizacija;
Uvažene dame i gospodo;Poštovani predstavnici medija!

Bosna i Hercegovina je potencijalni kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Taj status je dobila potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom u junu 2008. godine. Privremeni sporazum na snazi je od jula 2008.godine i uglavnom je, povezan s trgovinskim pitanjima.
U junu 2008.godine, Bosna i Hercegovina je dobila detaljnu Mapu puta za ukidanje viznog režima, u kojoj su postavljena jasna mjerila (benchmarks). Na prijedlog Evropske komisije, Vijeće EU je u februaru 2008. godine, ažuriralo i usvojilo dokument Evropsko partnerstvo, kojim Evropska unija daje smjernice vlastima Bosne i Hercegovine o reformskim prioritetima.
Napredak u provođenju, prati se kroz redovne sastanke Monitoring procesa reformi – RPM-a. U poglavlju Evropski standardi, razmatra se sposobnost Bosne i Hercegovine da svoje zakonodavstvo i politiku u oblasti pravde, slobode i sigurnosti, postepeno približi Acquis communautaire. U tom okviru, smještena su i pažljivo nadgledana pitanja viza, kontrole granica, migracija i azila. Bosna i Hercegovina je bila „unutrašnja“ Republika bivše SFRJ i nije imala ni jedan metar međunarodne granice. Proglašenjem nezavisnosti, suočila se s nizom krupnih problema u oblasti kontrole granica, migracija i azila. Za državu poharanu ratom, bez institucionalnih kapaciteta i obučenih kadrova, uspostavljanje integralnog sistema upravljanja migracijama, bilo je ogroman problem. Za kratko vrijeme, postignuti su značajni rezultati vrijedni poštovanja. Bez velike pomoći međunarodne zajednice to bi bilo nezvedivo. Ovo je prilika da im se u ime Bosne i Hercegovine zahvalimo.
Pronalaženje najboljih rješenja u izuzetno složenoj bosanskohercegovačkoj ustavnoj strukturi je vrlo zahtijevan posao.Novi migracijski trendovi traže novi, elastičan i efikasan koncept upravljanja migracijama. Integralan pristup, neophodan je da bismo se uskladili sa EU Acquisom, ali i kao potreba novog vremena. Iz navedenih razloga sam, kao ministar Ministarstva sigurnosti, koje je nadležno za kontrolu granica, migracija i azila, krajem 2007. godine osnovao komisiju sa zadatkom da izradi Strategiju u oblasti migracija i azila, kao i Akcioni plan za njeno provođenje.Osim domaćih eksperata iz raznih oblasti, u izradi ovih dokumenata, uključili su se i predstavnici Međunarodne organizacije za migracije – IOM-a. Posao nije bio jednostavan, jer je riječ o izradi novog dokumenta takve vrste u BiH. Trebalo je uraditi analizu postojećeg stanja, „snimiti“ nedostatke sistema... Zatim, se pristupilo izradi smjernica, definisanju ciljeva, projektovanju organizacije složenog sistema upravljanja migracijama, oblikovanju unutarinstitucionalne, međuinstitucionalne i međunarodne saradnje i koordinacije, vođenju evidencije i razmjene podataka...
Vijeće ministara BiH je u novembru 2008.godine, usvojilo Strategiju u oblasti migracija i azila, kao i Akcioni plan za period 2008–2011.Jasno smo se opredijelili da želimo biti zemlja legalnih, a ne ilegalnih migracija i zemlja u kojoj će tražitelji azila zbog prijetnji ili progona na političkoj, rasnoj, vjerskoj ili nacionalnoj osnovi u zemlji porijekla, moći ostvariti pravo na mađunarodnu zaštitu, kao jedan od oblika zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda. Naši partneri iz međunarodne zajednice, dali su pozitivnu ocjenu. Bosna i Hercegovina je ispunila još jednu važnu međunarodnu obavezu.
Uz novi Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu, koji je stupio na snagu početkom 2008.godine i usvajanje inovirane Strategije integrisanog upravljanja granicom (IBM-a) i Akcionog plana (juli 2008.godine), zaokružen je cijeli složeni sistem. U 2008-godini smo otvorili Imigracioni centar, a započeli aktivnosti na otvaranju Azilantskog centra. Usaglasili smo i otpočeli aktivnosti za formiranje Centra za analizu rizika, a uvođenje Informacionog sistema za migracije (ISM-a) u završnoj je fazi. Znamo šta hoćemo i kojim putem treba da idemo. Predstoji nam mnogo predanog rada. Ohrabreni smo podrškom koju nam pružaju naši partneri i prijatelji iz mnogih zemalja.
Na kraju, želim da odam priznanje i zahvalim svim mojim saradnicima i drugima, koji su učestvovali u izradi ovih važnih dokumenata, čije će provođenje osigurati našoj državi da upravlja migracionim tokovima u zemlji i bude partner u regiji, kao dio procesa izgradnje dobrosusjedskih odnosa i saradnje, koji su od suštinske važnosti za približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Osim za stručnu javnost, ovi dokumenti mogu biti odlični vodiči za upoznavanje i razumijevanje oblasti viza, kontrole granica, migracija i azila, pa ih svesrdno preporučujem najširoj publici.

Zahvaljujem na pažnji!