Strateški dokumenti i akcioni planovi

PREGLED NOSILACA AKTIVNOSTI ZA PROVEDBU AKCIONOG PLANA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA, S CILJEM HARMONIZACIJE SISTEMA SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA SA STANDARDIMA I PREPORUKAMA RADNE GRUPA ZA FINANSIJSKE MJERE PROTIV PRANJA NOVCA

13.7.2016