Međunarodni dokumenti

ODLUKA O ODREĐIVANJU MEĐUNARODNIH GRANIČNIH PRELAZA U BOSNI I HERCEGOVINI NA KOJIMA SE MOGU IZDAVATI VIZE

9.9.2016

Službeni glasnik BiH, broj 66/16

Na osnovu člana 40. stava (5) i člana 141. stava (3) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07 i 24/08), nakon pribavljenog mišljenja Granične policije Bosne i Hercegovine, a na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 64. sjednici, održanoj 14. jula 2016. godine, donijelo je 


ODLUKU 


O ODREĐIVANJU MEĐUNARODNIH GRANIČNIH PRELAZA U BOSNI I HERCEGOVINI NA KOJIMA SE MOGU IZDAVATI VIZE 


Član 1. 
(Predmet Odluke) 

Ovom Odlukom određuju se međunarodni granični prelazi u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) na kojima se mogu izdavati vize. 

Član 2. 
(Upotreba roda) 

Svi izrazi u ovoj Odluci dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene. 

Član 3. 
(Međunarodni granični prelazi na kojima se mogu izdavati vize) 

Vize se mogu izdavati strancima koji dolaze u BiH na sljedećim graničnim prelazima: 

a) Međunarodni granični prelaz Orašje, 

b) Međunarodni granični prelaz Gradiška, 

c) Međunarodni granični prelaz Izačić, 

d) Međunarodni granični prelaz Kamensko, 

e) Međunarodni granični prelaz Gorica, 

f) Međunarodni granični prelaz Bijača, 

g) Međunarodni granični prelaz Brod, 

h) Međunarodni granični prelaz Rača, 

i) Međunarodni granični prelaz Karakaj, 

j) Međunarodni granični prelaz Hum, 

k) Međunarodni granični prelaz Klobuk, 

l) Međunarodni granični prelaz Aerodrom Sarajevo, 

m) Međunarodni granični prelaz Aerodrom Banja Luka, 

n) Međunarodni granični prelaz Aerodrom Tuzla, 

o) Međunarodni granični prelaz Aerodrom Mostar. 

Član 4. 
(Prestanak važenja) 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o određivanju međunarodnih graničnih prelaza u BiH na kojima se mogu izdavati vize ("Službeni glasnik BiH", broj 50/15). 

Član 5. 
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".