Arhiva

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OPRAVDANIH RAZLOGA HUMANITARNE PRIRODE ZA PRODUŽENJE PRIVREMENOG BORAVKA DRŽAVLJANIMA SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE

1.12.2016

Član 1. 
(Predmet Odluke) 

Ovom Odlukom propisuju se opravdani razlozi humanitarne prirode za produženje privremenog boravka državljanima Sirijske Arapske Republike, a čiji je privremeni boravak bio odobren Odlukom o utvrđivanju opravdanih razloga humanitarne prirode za produženje privremenog boravka državljanima Sirijske Arapske Republike ("Službeni glasnik BiH", broj 73/15). 

Član 2. 
(Upotreba rodno osjetljivog jezika) 

Izrazi u ovoj Odluci napisani samo u jednom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod. 

Član 3. 
(Opravdani razlozi humanitarne prirode) 

Pod opravdanim razlozima humanitarne prirode u smislu ove Odluke smatra se nepovoljna sigurnosna situacija i stanje životne ugroženosti u Sirijskoj Arapskoj Republici. 

Član 4. 
(Uslovi za produženje privremenog boravka) 

(1) Produženje privremenog boravka iz humanitarnih razloga u smislu člana 1. ove Odluke može se odobriti državljanima Sirijske Arapske Republike kojima je odobrenje privremenog boravka izdato na osnovu Odluke o utvrđivanju opravdanih razloga humanitarne prirode za produženje privremenog boravka državljanima Sirijske Arapske Republike. 

(2) Privremeni boravak iz stava (1) ovog člana ne može se produžiti suprotno članu 84. stav (1) tačka h) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15). 

(3) Produženje privremenog boravka iz humanitarnih razloga može se na zahtjev stranca odobriti u trajanju najduže do jedne godine. 

(4) Postupak za produženje privremenog boravka iz humanitarnih razloga provodi Služba za poslove sa strancima (u daljnjem tekstu: Služba). 

(5) Protiv rješenja Službe, stranac može izjaviti žalbu Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. 

Član 5. 
(Zahtjev za produženje privremenog boravka) 

Zahtjev za produženje privremenog boravaka iz humanitarnih razloga podnosi se lično na propisanom obrascu nadležnoj organizacionoj jedinici Službe koja o podnesenom zahtjevu izdaje potvrdu u skladu sa članom 83. stav (2) Zakona o strancima. 

Član 6. 
(Naljepnica odobrenja boravka) 

(1) Strancu kojem je, u smislu ove Odluke, produžen privremeni boravak iz humanitarnih razloga, izdaje se naljepnica odobrenja boravka koja se unosi u pasoš. 

(2) Ukoliko je važnost pasoša istekla ili u pasošu nema slobodne stranice za unos naljepnice odobrenja boravka ili je važnost pasoša kraća od važnosti odobrenja boravka, naljepnica se unosi na Obrazac 1 koji je sastavni dio ove Odluke. 

Član 7. 
(Izvještaj) 

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine dužno je podnijeti izvještaj o realizaciji ove Odluke Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, po prethodno pribavljenom izjašnjenju Službe i izjašnjenju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, najkasnije mjesec dana prije isteka njene važnosti. 

Član 8. 
(Stupanje na snagu) 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a prestaje da važi godinu dana od dana stupanja na snagu. 

VM broj 261/16
03. novembra 2016. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
OBRAZAC