Arhiva

Odluka o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka BiH

21.1.2016

Na osnovu člana 40. stava (2) i člana 141. stava (2) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici, održanoj 23. decembra 2015. godine, donijelo je


ODLUKU


O NAJMANJEM IZNOSU SREDSTAVA POTREBNOM ZA IZDRŽAVANJE STRANCA ZA VRIJEME NAMJERAVANOG BORAVKA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom utvrđuje se najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2016. godinu.

Član 2.
(Iznos sredstava)

(1) Najmanji iznos sredstava iz člana 1. ove odluke kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu je 150,00 KM ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini.

(2) Posjedovanje sredstava iz stava (1) ovog člana dokazuje se na način propisan članom 23. Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15).

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u"Službenom glasniku BiH".

VM broj 250/15 23. decembra 2015. godine Sarajevo


Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Dr. Denis Zvizdić, s. r.