Zakoni

Zakon o graničnoj kontroli

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 55. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10.06.2009.g., i na 30. sjednici Doma naroda, održanoj 15.06.2009.g., usvojila je 

 

ZAKON
o graničnoj kontroli

Poglavlje I - Opće odredbe 

Član 1.
(Predmet)


Ovim Zakonom uređuje se granična kontrola i prelazak državne granice Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: državna granica), granični prijelazi, granična linija, zaštitno područje, prenos i kontrola prenosa oružja i municije preko državne granice, međunarodna granična policijska saradnja,  prikupljanje podataka i vođenje evidencija, te druga pitanja koja su u vezi s graničnom kontrolom.

Član 2.
(Granična kontrola)


(1) Granična kontrola obavlja se radi:
a) osiguranja nepovredivosti državne granice;
b) zaštite života i zdravlja ljudi;
c) spriječavanja i otkrivanja krivičnih djela i prekršaja, te otkrivanja i pronalaska njihovih počinitelja;
d) spriječavanja nezakonitih prekograničnih migracija i
e) sprječavanja i otkrivanja drugih opasnosti za javnu sigurnost, pravni poredak i nacionalnu sigurnost. 
(2) Odredbe ovoga Zakona ne utječu na odgovornost tijela vlasti, a posebno Granične policije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu GP BiH) koju imaju prema zakonima u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH) i prema Konvenciji o statusu izbjeglica iz 1951. i njezinim Protokolom iz 1967. GP BiH je dužna poštivati načelo zabrane vraćanja i zabrane sankcionisanja zbog nezakonitog ulaska ili prisustva u zemlji lica koja traže azil ili drugi vid međunarodne zaštite i izbjeglica, kako je propisano Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu. 

Član 3.
(Definicije)


Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje: 
a) Granična linija je linija koja razgraničava teritoriju BiH od teritorije susjednih država na kopnu, moru, rijekama i jezerima,  utvrđena u skladu sa međunarodnim ugovorom.
b) Državna granica je zamišljena ravan koja okomito prolazi graničnom linijom kao i na području graničnih prijelaza na zračnim, morskim i riječnim lukama i željezničkim stanicama, preko kojih se odvija međunarodni promet.
c) Granični pojas je područje koje se prostire do 10 kilometara od granične linije u dubinu teritorija BiH.
d) Zaštitno područje je pojas koji se prostire do 300 metara od granične linije u dubinu teritorija BiH.
e) Granični prijelaz je mjesto određeno za prelazak državne granice u cestovnom, željezničkom, zračnom, pomorskom i riječnom prometu. 
f) Granična kontrola predstavlja djelatnost koja se provodi na granici i koja se poduzima u slučaju namjeravanog prelaska ili neposredno nakon obavljenog prelaska državne granice, a koja se sastoji od graničnih provjera i nadzora granice.
g) Granične provjere su radnje koje se provode na graničnim prijelazima kojima se osigurava da se osobama, uključujući njihova prijevozna sredstva i predmete u njihovom posjedu, može odobriti ulazak na teritorij BiH ili izlazak s teritorija BiH.
h) Nadzor granice predstavlja primjenu radnji i postupaka između graničnih prijelaza i na graničnim prijelazima izvan utvrđenog radnog vremena, a kojim se spriječava izbjegavanje graničnih provjera.
i)  Operater je: 
1) pravna osoba koja je vlasnik ili korisnik zračne luke (operater zračne luke); 
2) lučka uprava morske luke i luke unutarnjih voda, koje upravljaju lučkim područjem; 
3) pravna osoba koja brine o željezničkom prometu, odnosno željezničkim stabilnim postrojenjima;
4) pravna osoba koja upravlja graničnim prijelazom.

j) Carinski službenik je zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: UIO).
k) Granično odobrenje je dozvola za prelazak državne granice izvan graničnog prijelaza, izvan utvrđenog načina prelaska državne granice ili izvan utvrđenog radnog vremena graničnog prijelaza.
l) Oružjem i municijom smatraju se one vrste oružja i streljiva čija je nabavka, držanje i nošenje regulisano važećim zakonima u BiH.
m) Inspekcijska kontrola podrazumijeva graničnu kontrolu roba koje u skladu sa zakonskim nadležnostima obavljaju granične veterinarske, fitosanitarne, sanitarne i tržišne inspekcije.


Poglavlje II - Granična kontrola i organi nadležni za graničnu kontrolu
           


Član 4.
(Tijelo koje obavlja graničnu kontrolu)


(1) Vršenje granične kontrole je u nadležnosti GP BiH.
(2) Poslove granične kontrole obavljaju policijski službenici GP BiH. 
(3) Pri obavljanju poslova granične kontrole policijski službenici GP BiH primjenjuju važeće propise i ovlaštenja propisana zakonima.
(4) GP BiH u obavljanju poslova granične kontrole surađuje s drugim državnim tijelima u BiH.

Član 5.
(Načelo srazmjernosti i načelo nediskriminacije)


(1) Policijski službenici GP BiH pri obavljanju poslova granične kontrole primjenjuju samo ona ovlaštenja kojima su pojedinci ili zajednica najmanje pogođeni, a kojima se može ostvariti zakonom određen cilj. 
(2) Primjena ovlaštenja ne smije prouzrokovati štetu koja bi mogla biti u očitom nerazmjeru s njihovom namjenom i predviđenom cilju njihove upotrebe. 
(3) Propisana ovlaštenja primjenjuju se samo dok se ne ostvari cilj zbog kojeg se primjenjuju ili do trenutka kada se pokaže da se primjenom tih ovlaštenja cilj ne može ostvariti.
(4) Policijski službenici GP BiH će, tokom obavljanja svojih dužnosti, u potpunosti poštivati ljudsko dostojanstvo, te neće diskriminirati lica na osnovu pola, rase ili etničkog porijekla, religije ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili polne orijentacije.


Član 6.
(Obavljanje i omogućavanje granične kontrole)


(1) Policijski službenici GP BiH ovlašteni su upotrebljavati tehnička sredstva, službene pse i druge službene životinje za obavljanje granične kontrole, te postavljati zapreke kojima se onemogućava nezakonito prelaženje državne granice. 
(2) Vlasnici ili posjednici zemljišta dužni su omogućiti slobodan prolaz za neometano obavljanje granične kontrole, postavljanja i održavanja propisanih oznaka područja graničnog prijelaza iz člana 18. ovoga zakona, postavljanja konstrukcije neophodne za instaliranje opreme za nadzor granice duž državne granice, kao i graničnih i drugih oznaka uz granicu iz čl. 38. i 39. ovoga zakona. 
(3) Policijski službenici GP BiH, kada je to nužno za uspješno obavljanje granične kontrole, mogu se kretati u graničnom pojasu neovisno o odredbama drugih propisa i o volji vlasnika ili posjednika zemljišta.


Poglavlje III - Prelazak državne granice, granični prijelazi i granična odobrenja 

Član 7.
(Prelazak državne granice)


(1) Prelazak državne granice je svako kretanje lica preko državne granice. 
(2) Državna granica smije se prelaziti samo na graničnim prijelazima, u vrijeme i na način koji je u skladu namjeni graničnih prijelaza i sa ispravama propisanim za prelazak državne granice. 
(3) Iznimno, u slučaju više sile ili elementarnih nepogoda širih razmjera, državna granica se može preći bilo kad i na bilo kojem mjestu.
(4) Lica koja su prešla državnu granicu iz razloga propisanim stavom (3) ovog člana moraju se bez odgađanja prijaviti u najbližu jedinicu GP BiH i obrazložiti razloge prelaska. 

Član 8.
(Izdavanje graničnog odobrenja)


(1) Granično odobrenje izdaje mjesno nadležna jedinica GP BiH uz prethodno mišljenje UIO.
(2) Granično odobrenje izdaje se u slučaju kada je to uređeno međunarodnim ugovorom koji je potpisan između BiH i susjedne države.
(3) GP BiH donijet će provedbene propise o uslovima za izdavanje i poništavanje graničnog odobrenja, o načinu i rokovima izdavanja graničnog odobrenja, o izgledu obrasca zahtjeva za izdavanje graničnog odobrenja, o obliku i sadržaju graničnog odobrenja, o obavljanju nadzora i statističkog praćenja izdavanja graničnih odobrenja, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 9.
(Međunarodni tranzitni promet)


(1) Granična kontrola neće se obavljati u međunarodnom tranzitnom zračnom prometu, nakon pristajanja zrakoplova u zračnu luku, ako putnici ne napuštaju zrakoplov ili se nalaze u prostoru za tranzit putnika na području graničnog prijelaza. 
(2) Iz sigurnosnih razloga, te ako postoji osnova sumnje o zloupotrebi tranzita na određenim letovima iz stava (1) ovoga člana, poduzimaju se odgovarajuće mjere i radnje u skladu sa važećim propisima i procedurama, što će se detaljnije propisati provedbenim propisima koje donosi GP BiH. 
(3) Odredbe stava (1) i (2) ovog člana se na odgovarajući način primjenjuju na morske luke i luke unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet. 

Član 10.
(Određivanje graničnih prijelaza)


(1) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara), na prijedlog nadležnog tijela, određuje granične prijelaze, kategoriju graničnih prijelaza kao i vrijeme i način prelaska državne granice. 
(2) Granični prijelazi sa susjednom državom određuju se u skladu sa međunarodnim ugovorom. 

Član 11.
(Vrste graničnih prijelaza)


(1) Granični prijelazi mogu biti otvoreni za međunarodni i pogranični promet.
(2) Granični prijelazi za pogranični promet mogu biti stalni i sezonski.
(3) Preko graničnih prijelaza iz stava (2) ovoga člana ne može se obavljati promet roba, osim lične prtljage putnika.

Član 12.
(Privremeni granični prijelaz)


(1) Iznimno, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo sigurnosti) na prijedlog GP BiH uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija i trezora), UIO i nadležnog tijela susjedne države, može rješenjem odrediti privremeni granični prijelaz, ako je to potrebno za održavanje kratkotrajnih aktivnosti kao što su: 
a) kulturne, vjerske, naučne, stručne i turističke manifestacije;
b) sportske priredbe;
c) potreba za preusmjeravanjem prometa;
d) aktivnosti koje proizlaze iz međunarodnih ugovora;
e) poljoprivredne i privredne aktivnosti. 
(2) Privremeni granični prijelaz se može odrediti u trajanju do tri mjeseca tokom kalendarske godine, osim u slučaju iz tačke e)  stav (1) ovoga člana, prema kojem se granični prijelaz može odrediti za vrijeme trajanja tih aktivnosti ili dok postoji opravdan razlog. 
(3) U rješenju o određivanju privremenog graničnog prijelaza odredit će se vrijeme, način i drugi uslovi prelaska preko državne granice.  Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. 
(4) Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva sigurnosti, uz saglasnost Ministarstva financija i trezora i UIO, donijet će provedbeni propis o određivanju privremenih graničnih prijelaza, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Član 13.
(Ograničenja u pogledu prenosa roba)


Na privremenim graničnim prijelazima nije dozvoljeno prenositi robe koje podliježu inspekcijskim kontrolama.

Član 14.
(Uslovi izgradnje i opremanja graničnog prijelaza)


(1) Granični prijelaz mora biti izgrađen i opremljen tako da omogućava efikasno i sigurno obavljanje graničnih provjera, u skladu sa standardima i uslovima koje utvrđuje Vijeće ministara.
(2) Ministarstvo sigurnosti daje saglasnost za izgradnju graničnog prijelaza u pogledu ispunjavanja standarda i uslova iz stava (1) ovog člana, uz prethodno pribavljeno mišljenje službi koje su uključene u granične provjere.
 (3) Vijeće ministara donijet će provedbeni propis o standardima i uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prijelaza, iz stava (1) ovoga člana, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 15.
(Obaveze operatera)


(1) Operateri su obvezni na području graničnog prijelaza osigurati prostor i organizaciju kojom se omogućuje nesmetano obavljanje graničnih provjera u skladu sa odredbama ovoga zakona. 
(2) Operateri zračnih, riječnih i morskih luka, željeznica i cestovnih graničnih prijelaza na kojima se obavlja međunarodni promet osiguravaju prostor koji omogućava da se putnici na međunarodnim letovima, međunarodnim plovnim linijama i međunarodnim željezničkim i cestovnim linijama, mogu odvojiti od drugih putnika, kao i prostor za smještaj stranaca koji ne ispunjavaju uslove za ulazak u zemlju u skladu sa posebnim zakonom. 
(3) Troškove uređenja i opremanja graničnih prijelaza u zračnim, riječnim i morskim lukama, željeznici i cestama, snose državna tijela na teret Budžeta institucija BiH, ukoliko su dio planova razvoja mreže graničnih prijelaza, koje utvrđuje Vijeće ministara, dok troškove uređenja i opremanja ostalih graničnih prijelaza snose operateri. 
(4) Međusobni odnosi operatera i tijela koje obavlja graničnu kontrolu uređuju se ugovorom.
 


Član 16.
(Gradnja i postavljanje objekata na području graničnog prijelaza)


(1) Gradnja, postavljanje, odnosno promjena namjene objekata na području graničnog prijelaza ne smije ometati obavljanje graničnih provjera i provedbu sigurnosnih mjera na državnoj granici. 
(2) U postupku realizacije aktivnosti iz stava (1) ovoga člana, vlasnik, investitor ili projektant dužan je pribaviti saglasnost GP BiH.
(3) Saglasnost iz stava (2) ovoga člana neće se dati ako bi objekt, uređaj ili djelatnost ometala obavljanje graničnih provjera i sigurnosnih mjera na državnoj granici. 

Član 17.
(Područje graničnog prijelaza)


(1) Području graničnog prijelaza pripada prostor koji je potreban za obavljanje graničnih provjera i drugih graničnih formalnosti, kao i neposredna okolina s objektima koji su potrebni za nesmetano i sigurno odvijanje prometa i obavljanje graničnih provjera te drugih graničnih formalnosti. 
(2) Područje graničnog prijelaza rješenjem određuje Ministarstvo sigurnosti na prijedlog GP BiH uz prethodno pribavljeno mišljenje UIO. 
(3) Na zajedničkim lokacijama graničnih prijelaza, područje graničnog prijelaza određuje se u skladu sa međunarodnim ugovorom. 
(4) Uslovi i način određivanja područja graničnih prijelaza uredit će se provedbenim propisom kojeg će donijeti Ministarstvo sigurnosti, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 18.
(Označavanje graničnog prijelaza i njegovog područja)


(1) Granični prijelaz i njegovo područje označavaju se propisanim oznakama i drugom saobraćajnom signalizacijom. 
(2) Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo prometa i komunikacija) postavlja i održava oznake i drugu saobraćajnu signalizaciju iz stava (1) ovoga člana, na način da oznake graničnih prijelaza budu jasno vidljive. 
(3) Iznimno od stava (2) ovoga člana, oznake i drugu saobraćajnu signalizaciju graničnog prijelaza i njegovog područja u zračnim, morskim i riječnim lukama i na željeznici  postavlja i održava operater. 
(4) Ministarstvo prometa i komunikacija će donijeti provedbeni propis o obliku i sadržaju oznaka i druge saobraćajne signalizacije kojima se označava granični prijelaz i njegovo područje, kao i o načinu postavljanja tih oznaka i signalizacije, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 19.
(Kretanje i zadržavanje na području graničnog prijelaza)


(1) Na području graničnog prijelaza dopušteno je kretanje i zadržavanje samo licima koja namjeravaju preći državnu granicu ili koja su državnu granicu već prešla te se na graničnom prijelazu zadržavaju zbog graničnih provjera, kao i licima koja se na graničnom prijelazu zadržavaju sa opravdanim razlogom. 
 (2) Lica koja se nalaze na graničnom prijelazu, odnosno području graničnog prijelaza, mogu se kretati u za to određenom prostoru, te su dužna pridržavati se upozorenja i zapovijedi policijskih službenika GP BiH koji obavljaju granične provjere.
 


Član 20.
(Obaveza pribavljanja dozvole za kretanje i zadržavanje)


 (1) Zaposlenici operatera i druge pravne ili fizičke osobe dužni su na graničnom prelazu nositi na vidnom mjestu iskaznicu operatera, druge pravne ili fizičke osobe.

Član 21.
(Obaveze zapovjednika, voditelja ili vlasnika plovila)


(1) Zapovjednik teretnog ili putničkog broda u međunarodnom prometu, kao i voditelj jahte ili brodice namijenjene razonodi ili sportu u međunarodnom prometu, koji uplovi u teritorijalno more BiH, dužan je pristati u luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz, radi obavljanja granične kontrole, osim u slučaju neškodljivog prolaska. 
(2) Zapovjednik ili voditelj plovila iz stava (1) ovoga člana, prilikom prelaska državne granice, dužan je predati policijskim službenicima GP BiH popis članova posade i putnika na plovilu, osim ako je međunarodnim ugovorom u kojem je BiH potpisnica ili drugim propisom drukčije uređeno, te im dati na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice. 
(3) Zapovjednik ili voditelj plovila iz stava (1) ovog člana u međunarodnom prometu, koje  je uslijed više sile pristalo izvan određenog pomorskog ili riječnog graničnog prijelaza, dužan je pristajanje bez odlaganja prijaviti najbližoj jedinici GP BiH ili lokalnoj policiji.


Član 22.
(Odobrenje za krstarenje i zaustavljanje stranih plovila)


(1) Strana plovila za razonodu ili sport mogu krstariti i zaustavljati se u obalnom moru BiH, kao i na rijekama gdje se odvija međunarodna plovidba, ako dobiju odobrenje za to.
(2) Odobrenje iz stava (1) ovoga člana može biti izdato stranom plovilu za razonodu ili sport ukoliko posada tih plovila ispunjava opće uslove za ulazak u BiH, propisane članom 8. stav (2) ovoga zakona, a plovilo odgovarajuće dokumente.
(3) Odobrenje izdaje najbliža lučka kapetanija, uz saglasnost mjesno nadležne jedinice GP BiH i UIO, nakon uplovljavanja stranog plovila iz stava (1) ovoga člana u domaće vode. 
(4) Odobrenje za strana plovila iz stava (1) ovoga člana koja su dopremljena u BiH kopnenim putem, izdaje najbliža lučka kapetanija.
(5) Odobrenje iz stava (1) ovoga člana sadrži karakteristike stranog plovila namijenjenog razonodi ili sportu, podatke o posadi i putnicima tog plovila, kao i  rok važenja odobrenja.


Član 23.
(Privremena zabrana ili ograničenje plovidbe)


GP BiH može privremeno zabraniti ili ograničiti plovidbu u određenom području rijeke na kojoj se odvija međunarodna plovidba ili obalnog mora, ukoliko to nalažu razlozi sigurnosti granice. 

Član 24.
(Obaveza prijave lica bez isprava)


(1) Zapovjednik ili voditelj plovila dužan, je nakon pristajanja u luku, prijaviti nadležnoj jedinici GP BiH ili drugoj policijskoj jedinici svako lice koje se nalazi na plovilu bez isprava propisanih za prelazak državne granice kao i lice koje se ukrcalo na plovilo bez odobrenja zapovjednika ili voditelja. 
(2) Zapovjednik ili voditelj plovila neće dopustiti da se lice iz stava (1) ovoga člana ili lice kojem je ulazak u BiH zabranjen, iskrca sa plovila u luku, bez odobrenja GP BiH. 
(3) U slučaju da se lice iz stava (1) i (2) ovog člana iskrca s plovila u luku, bez odobrenja GP BiH, zapovjednik, voditelj ili vlasnik plovila dužan je podmiriti troškove boravka i udaljenja tog lica iz BiH. 

Član 25.
(Ukrcaj lica na plovilo izvan graničnog prijelaza)


(1) Zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu ne smije obaviti ukrcaj ili iskrcaj lica izvan graničnog prijelaza, osim u slučaju spašavanja osoba.
(2) Slučaj iz stava (1) ovoga člana, zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu dužan je odmah prijaviti najbližoj jedinici GP BiH ili drugoj policijskoj jedinici.

Član 26.
(Odobrenje članu posade za kretanje u mjestu zadržavanja broda)


(1) Članu posade stranog broda, koji nema potrebnu vizu za ulazak u BiH, za vrijeme zadržavanja broda na području graničnog prijelaza ili luke, može se izdati odobrenje za kretanje na području mjesta u kojem se nalazi luka. 
(2) Odobrenje iz stava (1) ovoga člana, na zahtjev zapovjednika stranog broda, izdaje nadležna jedinica GP BiH za vrijeme zadržavanja broda, a najduže do 30 dana. 
(3) GP BiH donijet će provedbeni propis o izgledu, sadržaju i načinu izdavanja i o obrascu odobrenja za kretanje u mjestu zadržavanja broda, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Član 27.
(Obaveze mašinovođe voza i željezničkog prevoznika u međunarodnom prometu)


(1) Mašinovođa voza u međunarodnom prometu neće zaustaviti voz na dijelu pruge između državne granice i graničnog prijelaza, osim kada je to nužno zbog regulisanja željezničkog prometa ili u slučaju više sile ili ako to zahtjeva nadležno tijelo. 
(2) Ako mašinovođa voza u međunarodnom prometu voz, koji je ušao u BiH preko državne granice BiH, zaustavi na otvorenoj pruzi izvan područja graničnog prijelaza, dužan je poduzeti potrebne mjere u svrhu onemogućavanja napuštanja voza putnicima te o zaustavljanju izvijestiti nadležnu jedinicu GP BiH.


Poglavlje IV – Granične provjere i nadzor granice

Član 28.
(Mjesto obavljanja i troškovi graničnih provjera)


(1) Granične provjere obavljaju se na području graničnog prijelaza. 
(2) Granična provjera može se obaviti i izvan područja graničnog prijelaza u vozovima, avionima, plovilima ili na drugom mjestu u graničnom pojasu.
(3) U slučaju posebnih i opravdanih razloga, granična provjera se može obaviti i na drugom mjestu.
(4) Troškove provjera, iz stava (3) ovoga člana snosi stranka, a prema rješenju o visini troškova koje donosi GP BiH. 
(5) Granična provjera ili dio granične provjere može se obavljati, ako je to u skladu sa međunarodnim ugovorom i na području druge države.
(6) Za granične provjere državljana BiH i stranih državljana mogu se uspostaviti odvojene trake.
(7) GP BiH će donijeti provedbeni propis kojim će se detaljnije urediti obavljanje i troškovi graničnih provjera.
 


Član 29.
(Obaveza podvrgavanja graničnim provjerama)


(1) Lice koje namjerava prijeći ili je već prešlo graničnu liniju dužno je zaustaviti se i dati na uvid isprave propisane za prelazak državne granice.
(2) Lice iz stava (1) ovoga člana ne smije napuštanjem područja graničnog prijelaza ili na neki drugi način izbjeći granične provjere.
(3) Lice iz stava (1) i (2) ovog člana dužno je policijskom službeniku GP BiH pojasniti sve okolnosti vezane za ispunjavanje uslova za prelazak državne granice i postupati po upozorenjima i zapovijedima policijskog službenika GP BiH koji obavlja granične provjere. 

Član 30.
(Poslovi graničnih provjera)


(1) Poslovi graničnih provjera obuhvataju: 
a) provjeru lica,
b) provjeru stvari i
c) provjeru prevoznog sredstva. 
(2) Pri obavljaju poslova iz stava (1) ovoga člana policijski službenici GP BiH upotrebljavaju odgovarajuća tehnička pomagala, službene pse i druge službene životinje.

Član 31.
(Provjera lica)


(1) Policijski službenik GP BiH, pri obavljaju provjere lica, ovlašten je: 
a) tražiti na uvid isprave propisane za prelazak državne granice;
b) provjeriti putne isprave;
c) obaviti provjere s ciljem otkrivanja i spriječavanja prijetnji nacionalnoj i javnoj sigurnosti i pravnom poretku;
d) unijeti u isprave propisane za prelazak državne granice podatke o odbijanju ulaska u zemlju i druge relevantne podatke;
e) poduzeti mjere i radnje na utvrđivanju identiteta lica metodama i sredstvima kriminalističke tehnike kada postoji sumnja u vjerodostojnost isprave za prelazak državne granice;
f) zaustaviti i zadržati lice u vremenu potrebnom za obavljanje granične provjere;
g) dati upozorenja i zapovijedi sa ciljem pravilnog, nesmetanog i brzog obavljanja granične provjere;
h) obaviti provjeru u potražnim i drugim evidencijama;
i) obaviti pregled ili pretraživanje ako na drugi način nije moguće izvršiti provjeru.
(2) Licima koje ispunjavaju uslove za prelazak državne granice, policijski službenik GP BiH, koji vrši granične provjere, u putnu ispravu utiskuje ulazni ili izlazni štambilj, ukoliko međunarodnim ugovorom ili propisom BiH nije drukčije uređeno.
(3) GP BiH će donijeti provedbeni propis o načinu obavljanja graničnih provjera, unosa podataka u putne isprave propisane za prelazak državne granice, podataka o ulasku i izlasku iz zemlje, o odbijanju ulaska u zemlju, kao i drugih relevantnih podataka, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 32.
(Provjere stvari i prevoznog sredstva)


(1) Provjera stvari obuhvata pregled predmeta koje lice posjeduje prilikom prelaska državne granice. 
(2) Policijski službenik GP BiH ovlašten je zahtijevati od lica da pokaže predmete koje ima kod sebe, te obaviti njihov pregled radi pronalaska zabranjenih ili skrivenih stvari i predmeta čije prenošenje preko državne granice nije dozvoljeno. 
(3) Provjera prijevoznog sredstva obuhvata unutarnji i vanjski vizualni pregled prevoznog sredstva, pretragu prevoznog sredstva, provjeru u potražnim evidencijama, te pregled dokumenata izdatih za prevozno sredstvo.
(4) Prevozno sredstvo prevoznika u međunarodnom saobraćaju ne smije napustiti mjesto vršenja granične provjere bez odobrenja GP BiH. 
(5) U slučaju kada postoji osnova sumnje da lice u prevoznom sredstvu prevozi skrivena lica, zabranjene predmete ili stvari, koje bi pridonijele utvrđivanju njezina identiteta ili identiteta drugih putnika, policijski službenik GP BiH može obaviti pretragu prevoznog sredstva ili dijelova prevoznog sredstva uključujući i njegovo rastavljanje. 

Član 33.
(Pravo prisutnosti pri pregledu ili pretrazi)


Posjednik prevoznog sredstva ili stvari ima pravo biti prisutan pri pregledu, odnosno pretrazi. 

Član 34.
(Postupanje u skladu sa drugim propisima)


(1) Ukoliko policijski službenik GP BiH pri pregledu ili pretrazi lica, stvari ili prevoznog sredstva nađe predmete koji se trebaju oduzeti prema odredbama Zakona o krivičnom postupku, odnosno Zakona o prekršajima ili predmete koji su potrebni za vođenje krivičnog ili prekršajnog postupka, nastavlja postupak prema odredbama zakona koji uređuje krivični ili prekršajni postupak. 
(2) Ukoliko policijski službenik GP BiH pri pregledu ili pretrazi lica, stvari ili prevoznog sredstva pronađe predmete koji nisu potrebni za provedbu postupaka iz stava (1) ovoga člana, ali su u nadležnosti UIO ili drugih državnih tijela, pronađene predmete ustupa navedenim tijelima na dalje postupanje. 

Član 35.
(Popuštanje u režimu graničnih provjera)


(1) Ukoliko iz posebnih razloga nije moguće obaviti granične provjere u cijelosti i kada unatoč tome što su upotrebljene sve kadrovske i organizacijske mogućnosti dođe do neprihvatljivo dugih razdoblja čekanja na prelazak granice ili drugih većih smetnji pri odvijanju prometa preko graničnog prijelaza, policijski službenik GP BiH, nadležan za organizaciju i vođenje graničnih provjera, može privremeno odrediti popuštanje u graničnim provjerama.
(2) Policijski službenik GP BiH, odgovoran za organizaciju i vođenje graničnih provjera, određuje prioritetne granične provjere, organizaciju i vrijeme trajanja popuštanja u režimu graničnih provjera. 
(3) Pri određivanju prioritetnih ciljeva graničnih provjera, provjera ulaska u državu ima prednost pred provjerom izlaska iz države. 
(4) U slučaju popuštanja režima graničnih provjera, policijski službenik GP BiH koji vrši granične provjere će otisnuti štambilj u putne isprave na ulasku i na izlasku iz države.

Član 36.
(Ulazak pripadnika stranih službi sigurnosti u BiH)


(1) Pripadniku stranih službi sigurnosti može se odobriti ulazak u BiH u uniformi s službenim kratkim vatrenim oružjem i vozilom koje je označeno njihovim oznakama.
 (2) Odobrenje za ulazak pripadniku stranih službi sigurnosti iz stava (1) ovoga člana na područje BiH izdaje GP BiH uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva sigurnosti, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa interesima BiH. 
(3) U odobrenju se mogu odrediti posebni uslovi za ulazak. 
(4) Pripadnici stranih službi sigurnosti iz stava (1) ovoga člana, koji su članovi radnih izaslanstava u službenom posjetu, smiju ući u BiH, nositi uniformu i službeno naoružanje ako je ono sastavni dio uniforme, i bez posebnog odobrenja ali uz prethodnu pisanu najavu GP BiH. 
 (5) Pripadnici stranih službi sigurnosti koji neposredno štite predstavnike stranih država ili predstavnike međunarodnih organizacija i institucija tokom posjeta BiH, mogu unijeti i nositi službeno kratko vatreno oružje i pripadajuću municiju uz odobrenje GP BiH.
 (6) Iznimno, odobrenje iz stava (2) i (5) ovog člana može se izdati i za tranzitiranje preko područja BiH. 


 
Član 37.
(Nadzor granice)


(1) Nadzor granice obavlja GP BiH u cilju sprječavanja neovlaštenih prelazaka državne granice, suzbijanja prekograničnog kriminala i poduzimanja mjera prema licima koja su prešla državnu granicu na nedozvoljen način.
(2) U skladu sa postojećim ili predviđenim rizicima i prijetnjama, a u cilju obavljanja poslova nadzora granice, GP BIH poduzima odgovarajuće mjere i radnje usmjerene na sprječavanje i odvraćanje lica od izbjegavanja provjera na graničnim prijelazima.


Poglavlje V - Granična linija i zaštitno područje 

Član 38.
(Razgraničavanje, obilježavanje i uređivanje granične linije)


(1) Granična linija obilježava se graničnim oznakama.
(2)  Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine nadležno je za poslove premjera, označavanja, obnove i održavanja graničnih oznaka na uređenoj državnoj granici te pripremu dokumenata o državnoj granici. 
(3)  Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva civilnih poslova uspostavlja privremeno tijelo koje će, zajedno sa nadležnim tijelima susjednih država, obaviti poslove razgraničavanja i utvrđivanja državne granice, te obaviti pripreme za sklapanje međunarodnih ugovora o državnoj granici. 
(4)  Privremeno tijelo iz stava (3) ovog člana čine predstavnici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva sigurnosti, Ministarstva prometa i komunikacija, UIO, GP BiH i organa entiteta i Brčko Distrikta BiH nadležnih za geodetske poslove i premjer. 
(5)  Oštećenje, premještanje ili uništavanje graničnih oznaka nije dozvoljeno.

(6) Ministarstvo civilnih poslova, uz saglasnost Ministarstva sigurnosti, a u skladu sa međunarodnim ugovorom u smislu stava (3) ovog člana, donijet će provedbeni propis o izgledu graničnih oznaka i načinu postavljanja tih oznaka na graničnoj liniji, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 39.
(Upozoravanje na graničnu liniju)


(1) U blizini granične linije, na prometnicama i drugim komunikacijama, postavljaju se posebne natpisne ploče i signalizacija kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji. 
(2) Posebne natpisne ploče i signalizaciju, na prijedlog GP BiH, nakon premjera nadležne geodetske uprave, postavlja Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
(3) Na posebne natpisne ploče i signalizaciju zabranjeno je postavljati druge ploče ili signalizaciju kojima bi se smanjivala vidljivost ploča i signalizacije kojima se upozorava na graničnu liniju. 
(4) U području graničnog prijelaza i u zaštitnom području nije dozvoljeno postavljanje bilo kakvih tabli reklamnog ili propagandnog sadržaja, osim saobraćajne signalizacije. 

Član 40.
(Vidljivost granične linije)


(1) Za osiguranje vidljivosti granične linije odgovorno je nadležno tijelo Vijeća ministara. 
(2) Iz razloga vidljivosti granične linije, GP BiH može zabraniti sadnju ili sjetvu određenih vrsta poljoprivrednih kultura, drveća i drugog rastinja uz graničnu liniju.
(3) Ukoliko zbog odluke iz stava (2) ovoga člana nastupi šteta, pravna i fizička lica kojima je šteta nanesena imaju pravo na naknadu štete.

Član 41.
(Zabrana djelatnosti uz graničnu liniju)


(1) Vijeće ministara, na prijedlog GP BiH, putem Ministarstva sigurnosti, može iz razloga sigurnosti zabraniti plovidbu, lov, ribolov, prelet letjelica i drugih naprava za letenje, kretanje, zadržavanje i naseljavanje uz graničnu liniju. Zabrana traje dok traju razlozi sigurnosti.   
(2) Lov u zaštitnom području mora se pismeno najaviti nadležnoj jedinici GP BiH najkasnije 24 sata prije početka lova.
 


Član 42.
(Zaštitno područje i uređenje prostora uz granicu)


(1) Dubinu zaštitnog područja na dijelovima državne granice utvrđuje GP BiH na prijedlog mjesno nadležne jedinice GP BiH. 
(2) U postupku donošenja prostornog plana, kojim se uređuje i prostor u zaštitnom području, u skladu sa posebnim zakonom, nadležno tijelo dužno je pribaviti saglasnost Ministarstva sigurnosti. 
(3) Saglasnost iz stava (2) ovoga člana Ministarstvo sigurnosti izdaje na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja GP BiH.
(4) Ministarstvo sigurnosti neće izdati saglasnost za donošenje prostornog plana iz stava (2) ovog člana ako bi se dovela u pitanje sigurnost i preglednost državne granice. 

Poglavlje VI - Granični incident i povreda državne granice

Član 43.
(Granični incident i povreda državne granice)


Granični incident i povreda državne granice je aktivnost stranih državnih tijela i drugih lica na državnoj granici ili u njenoj neposrednoj blizini, koja nije dopuštena međunarodnim konvencijama, ugovorima ili propisima BiH kao i svako drugo narušavanje nepovredivosti državne granice.

Član 44.
(Nadležni organi)


(1) GP BiH je nadležna za utvrđivanje graničnog incidenta.
(2) Ministarstvo vanjskih poslova nadležno je za rješavanje graničnog incidenta. 
(3) Postupak utvrđivanja i rješavanja graničnog incidenta i drugih povreda državne granice propisuje Vijeće ministara BiH provedbenim propisom na prijedlog Ministarstva sigurnosti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45.
(Naknada štete)


(1) Ako je graničnim incidentom ili drugom povredom državne granice nastupila materijalna šteta, način obeštećenja utvrđuje se međunarodnim ugovorom.
(2) Ako međunarodnim ugovorom nije predviđen način utvrđivanja visine materijalne štete i obeštećenja, dokumentacija koja se odnosi na utvrđivanje materijalne štete i obeštećenja, radi regulisanja obeštećenja, dostavlja se putem Ministarstva vanjskih poslova.

Član 46.
(Povreda zračnog prostora)


Ako je povreda zračnog prostora BiH izvršena skretanjem zrakoplova sa odobrenog zračnog ili graničnog koridora, organ nadležan za kontrolu letenja i vođenja zrakoplova, odmah po saznanju da je povreda izvršena, utvrđuje činjenice u vezi s povredom zračnog prostora i o tome obavještava GP BiH.


Poglavlje VII- Međunarodna granična saradnja 

Član 47.
(Međunarodna granična policijska saradnja)


Međunarodna granična policijska saradnja obuhvata djelatnost stranih policijskih službi na državnom području BiH, odnosno djelatnost GP BiH na stranom državnom području, saradnju sa stranim službama sigurnosti i razmjenu policijskog službenika za vezu, u skladu sa Međunarodnim ugovorom i potpisanim Sporazumom o saradnji. 

Član 48.
(Saradnja sa stranim tijelima sigurnosti)


(1) U BiH mogu ući ovlašteni policijski službenici i službenici carine drugih država i zajedno sa službenicima GP BiH i drugih državnih policijskih agencija u BiH kao i službenicima carine BiH u skladu sa međunarodnim ugovorom i potpisanim sporazumom o suradnji obavljati određene radnje vezane za nadzor državne granice i druge poslove međunarodne policijske i carinske saradnje. 
(2) Policijski službenici GP BiH i drugih državnih policijskih agencija u BiH mogu, u skladu sa  međunarodnim ugovorom, u drugim državama obavljati određene radnje i poslove iz stava (1) ovog člana. 
(3) Pripadnici stranih službi iz stava (1) ovoga člana mogu na području BiH bez posebnog odobrenja koristiti vozila sa svojim oznakama, nositi uniformu, kratko lično naoružanje i druga sredstva prisile, ako je to sastavni dio njihove službene uniforme. 

Član 49.
(Policijski službenik GP BiH za vezu)


U skladu sa međunarodnim ugovorom Vijeće ministara  može uputiti policijske službenike GP BiH u inostranstvo radi obavljanja poslova međunarodne policijske saradnje u području graničnih poslova, pri čemu im određuju konkretne zadaće i ovlaštenja. 


Poglavlje VIII - Prenos oružja

Član 50.
(Obaveza prijavljivanja oružja i municije)


(1) Preko državne granice BiH mogu se prenijeti samo one vrste oružja i municije, koje može biti nabavljeno, držano i nošeno u BiH, a prema važećim zakonima BiH. 
(2) Državljani BiH i strani državljani koji unose ili iznose oružje i municiju u BiH  dužni su ga prijaviti policijskim službenicima GP BiH prilikom prelaska državne granice na graničnom prijelazu. 
(3) Oružje i municija ne mogu se prenositi preko graničnih prijelaza za pogranični promet, ako nije drukčije određeno međunarodnim sporazumom.

Član 51.
(Odobrenje za prenos oružja)


(1) Za unošenje oružja i municije u BiH potrebno je odobrenje nadležnog organa BiH izdato u skladu sa važećim zakonskim propisima. 
(2) Državljani BiH mogu iznijeti iz BiH oružje za koje posjeduju odgovarajuću dozvolu.
(3) Ako prilikom prenosa oružja i municije lice ne posjeduje odobrenje za nabavku, odnosno dozvolu za držanje i nošenje oružja i municije izdato od nadležnog tijela u BiH, policijski službenici GP BiH će privremeno oduzeti oružje i municiju i postupiti prema važećim zakonima koji regulišu nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije u BiH. 
(4) Državljani BiH koji su stalno nastanjeni u inostranstvu mogu, radi lova, donijeti lovačko oružje i municiju u BiH, ako su podaci o oružju i municiji uneseni u njihovu važeću putnu ispravu. 

Član 52.
(Uslovi za prenos oružja za strane državljane)


(1) Strani državljani stalno nastanjeni u BiH ili strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak u BiH na razdoblje duže od šest mjeseci mogu unijeti oružje i municiju u BiH u skladu sa uslovima datim u ovom Zakonu, kao i drugim važećim zakonima BiH, entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. 
(2) Strani državljani koji prolaze kroz BiH mogu unijeti i iznijeti iz BiH oružje i municiju, ako za to imaju odobrenje koje je izdalo diplomatsko ili konzularno predstavništvo BiH u inostranstvu. 
(3) Strani državljani koji privremeno ili stalno borave u BiH i napuštaju BiH mogu iznijeti iz BiH oružje i municiju samo na osnovu odobrenja koje izdaje mjesno nadležno tijelo unutrašnjih poslova u BiH. 

Član 53.
(Uslovi za unošenje lovačkog oružja i municije za strane državljane)


(1) Strani državljani koji dolaze u BiH radi lova obavezni su pokazati poziv lovačkog društva iz BiH i prijaviti lovačko oružje i municiju policijskim službenicima GP BiH, prilikom prelaska državne granice. 
(2) Ukoliko podaci o lovačkom oružju i municiji nisu uneseni u putnu ispravu lica iz stava (1) ovog člana, a lice ima odobrenje koje je izdalo nadležno tijelo u zemlji iz koje dolazi, podaci o odobrenju i oružju i municiji će biti uneseni u putnu ispravu.
(3) Podaci o odobrenju i oružju i municiji koji su uneseni u putnu ispravu, shodno stavu (2) ovog člana, na izlasku iz BiH se poništavaju.
(4) Ukoliko podaci o lovačkom oružju i municiji nisu uneseni u putnu ispravu lica iz stava (1) ovog člana, a to lice nema odobrenje izdato od nadležnog tijela u državi iz koje dolazi, policijski službenik GP BiH će privremeno oduzeti lovačko oružje i municiju i postupiti prema važećim zakonima koji regulišu nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije u BiH. 

Član 54.
(Prenos oružja i municije streljačkih društava)


(1) Članovi streljačkih društava, koji putuju pojedinačno ili grupno u inostranstvo radi sudjelovanja na streljačkim takmičenjima ili kako bi se pripremili za takva takmičenja, mogu prenijeti oružje i municiju preko granice, a na osnovu odobrenja koje izdaje nadležno tijelo unutrašnjih poslova. 
(2) Odredbe stava (1) ovoga člana odnose se i na članove stranih streljačkih društava koji dolaze u BiH radi streljačkih takmičenja ili priprema za takva takmičenja. 

Član 55.
(Prenos oružja i municije brodom ili zrakoplovom)


(1) Lice koje BiH napušta brodom ili zrakoplovom obavezno je prijaviti i predati oružje i municiju policijskim službenicima GP BiH. 
(2) Za oružje i municiju, predato u skladu sa stavom (1) ovoga člana, izdaje se potvrda. 
(3) Na osnovu potvrde iz stava (2) ovoga člana, oružje i municija bit će vraćeni nakon napuštanja broda ili zrakoplova na kraju putovanja. 

Član 56.
(Ovlaštenja carinskih službenika u kontroli prenosa oružja i municije)


(1) Odredbe čl. 50. do 55. ovog zakona ne isključuju ovlaštenja carinskih službenika da obavljaju carinsku kontrolu prijenosa oružja i municije preko državne granice. Policijski službenici GP BiH i carinski službenici zajednički obavljaju kontrola oružja i municije. 
(2) Način obavljanja kontrole prenosa oružja i municije preko državne granice od strane policijskih službenika GP BiH i carinskih službenika, u smislu stava (1) ovoga člana bit će uređen provedbenim propisom kojeg će donijeti Vijeće ministara, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. 


Poglavlje IX - Prikupljanje ličnih podataka i evidencije 

Član 57.
(Prikupljanje, obrada i upotreba podataka)


(1) Tokom obavljanja granične kontrole i drugih poslova iz ovoga zakona, policijski službenici GP BiH ovlašteni su neposredno prikupljati lične podatke od lica nad kojima vrše granične provjere, iste podatke pohranjivati i obrađivati u evidencijama, uz primjenu tehničkih pomagala u skladu sa ovim zakonom, kao i upotrebljavati lične i druge podatke iz evidencija koje se uspostavljaju i vode na osnovu drugih zakona. 
(2) GP BiH dužan je prilikom prikupljanja, obrade i upotrebe podataka iz stava (1) ovog člana pridržavati se i odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH. 

Član 58.
(Uređaji za prikupljanje podataka)


(1) GP BiH ovlašten je pri obavljanju granične kontrole, s ciljem traganja, utvrđivanja identiteta ili pronalaska počinitelja krivičnih djela i prekršaja, obavljati fotografiranje, snimanje i video nadzor kao i primjenjivati druga tehnička pomagala.
(2) Uređaji iz stava (1) ovoga člana, kada su postavljeni na području graničnih prijelaza, moraju biti vidljivi. Lica koja se nalaze na takvom području moraju biti upozorena na takve uređaje. 
(3) Ako se primjenom uređaja i drugih tehničkih pomagala iz st. (1) i (2) ovoga člana snimaju lični podaci, potrebno je te snimke uništiti u roku od jedne godine od dana snimanja tih podataka, osim ako nisu potrebni za procesuiranje izvršitelja krivičnih djela ili prekršaja.
(4) GP BiH donijet će provedbene propise o postavljanju i upotrebi tehničkih pomagala te obavljanja fotografisanja, snimanja i video nadzora na graničnim prijelazima uz državnu granicu, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 59.
(Evidencije
)


GP BiH ovlašten je za potrebe djelotvornog obavljanja granične kontrole voditi: 
a) evidenciju lica kojima je izdato granično odobrenje;
b) evidenciju o izdatom odobrenju boravka članu posade stranog broda u mjestu u kojem se nalazi granični prijelaz za međunarodni promet;
c) evidenciju odobrenja za ulazak u BiH pripadnika službi sigurnosti u uniformi s oružjem i vozilom;
d) evidenciju lica kojima su izdate iskaznice za kretanje na području graničnog prijelaza;
e) evidenciju lica koja su počinila povrede u vezi s prelaskom državne granice;
f) evidenciju lica koja su najavila lov u zaštitnom području;
g) evidenciju lica koja prenose oružje i municiju preko državne granice;

Član 60.
(Lični podaci)


 (1) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka a) ovog zakona smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati slijedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, mjesto i vrijeme odobreno za prelazak državne granice. 
(2) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka b) ovog zakona smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, prebivalište, državljanstvo, firma brodara, broj i vrsta isprave na osnovu koje je izdato odobrenje, rok važenja odobrenja. 
(3) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka c) ovog zakona smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, prebivalište, državljanstvo, vrsta i broj putne isprave na osnovu koje je izdano odobrenje, rok važenja odobrenja. 
(4) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka d) ovog zakona, smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, naziv pravnog ili fizičkog lica kod koje su zaposleni, broj isprave na osnovu koje je izdata iskaznica, rok važenja iskaznice. 
(5) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka e) ovog zakona, smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, vrijeme i mjesto počinjena povrede državne granice, vrsta, broj i rok važenja isprave na osnovu koje je utvrđen identitet. 
(6) U evidenciji iz člana 59. tačka f) ovog zakona, smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, naziv lovačkog društva na čijem području se najavljuje lov, mjesto i vrijeme trajanja lova, vrsta, broj i vrijeme važenja isprave na osnovu koje je utvrđen identitet. 
(7) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka g) ovog zakona smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, podaci o vrsti, marki, tvorničkom broju i kalibru oružja, podaci o količini i kalibru municije, broj i vrsta isprave na osnovu koje je izdato odobrenje za držanje i nošenje oružja, rok važenja odobrenja. 

Član 61.
(Rokovi čuvanja podataka)


(1) Podaci u evidenciji iz člana 60. stav (1) čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju. 
(2) Podaci u evidenciji iz člana 60. stav (2) čuvaju se pet godina nakon proteka vremena od kojeg je poimenično određenom licu izdato granično odobrenje. 
(3) Podaci u evidenciji iz člana 60. stav (3) čuvaju se pet godina nakon proteka vremena za koji su odobrenja izdana. 
(4) Podaci u evidenciji iz člana 60. stav (4) čuvaju se deset godina od dana izdavanja iskaznice za kretanje na području graničnog prijelaza. 
(5) Podaci u evidenciji iz člana 60. stav (5) čuvaju se deset godina od dana počinjene povrede državne granice. 
(6) Podaci u evidenciji iz člana 60. stav (6) čuvaju se pet godina od dana najave lova. 


Poglavlje X - Kaznene odredbe 

Član 62.


(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice:
a) ako pređe državnu granicu izvan graničnog prijelaza, izvan radnog vremena graničnog prijelaza, bez isprava propisanih za prelazak državne granice ili suprotno namjeni graničnog prijelaza (član 7. stav (2));
b) ako izbjegne granične provjere ili napusti područje graničnog prijelaza dok granične provjere još nisu obavljene ili na drugi način pokuša izbjeći granične provjere (član 29. st.(1) i (2));
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice: 
a) ako, kao vlasnik ili posjednik zemljišta, ne omogući slobodan prolaz za neometano obavljanje poslova granične kontrole, te radi postavljanja ili održavanja propisanih oznaka područja graničnog prijelaza, kao i graničnih i drugih oznaka uz granicu ili na drugi način ometa obavljanje poslova granične kontrole (član. 6. stav (2));
b) ako pređe državnu granicu zbog više sile ili elementarnih nepogoda širih razmjera, a o tome odmah bez odgađanja ne obavijesti najbližu jedinicu GP BiH (član 7. stav (4));
c) ako bez saglasnosti GP BiH o usklađenosti projekta s posebnim uslovima kojima treba udovoljavati objekat, započne gradnju, postavljanje i promjenu namjene objekta ili uređaja smještenog na području graničnog prijelaza (član 16. st. (1) i (2));
d) ako se kretalo i zadržavalo na području graničnog prijelaza bez namjere prelaska državne granice ili podvrgavanja graničnoj kontroli ili bez drugih opravdanih razloga (član 19. stav (1));
e) ako na području graničnog prijelaza ne postupa po upozorenjima i zapovijedima policijskog službenika GP BiH koji obavljaju graničnu kontrolu (član 19. stav (2));
f) ako, kao operater, drugo pravno ili fizičko lice koje na području graničnog prijelaza obavlja privrednu djelatnost, nadležnoj jedinici GP BiH ne dostavi lične podatke zaposlenika prije nego što zaposlenik započne s radom na području graničnog prijelaza (član 20. stav (1));
g) ako na području graničnog prijelaza pri kretanju i zadržavanju na vidnom mjestu sa sobom ne nosi dozvolu s propisanim podacima (član 20. stav (2));
h) ako, kao zapovjednik teretnog ili putničkog broda ili kao voditelj plovila namijenjenih razonodi ili sportu u međunarodnom prometu nakon uplovljenja u teritorijalno more ili unutarnje vode BiH ne uplovi u luku u kojoj se nalazi granični prijelaz, radi obavljanja granične kontrole i ne ispuni obavezu zapovjednika broda (član 21. stav (1));
i) ako, kao zapovjednik ili voditelj plovila, osim u slučaju više sile, u međunarodnom prometu pristane plovilom izvan pomorskog ili riječnog graničnog prijelaza bez potrebnog odobrenja (član 21. stav (4));
j) ako, kao zapovjednik ili voditelj plovila, nakon dolaska iz inostranstva ili prije odlaska u inostranstvo, ne preda nadležnoj jedinici GP BiH popis članova posade i putnika na plovilu, odnosno ne da na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice (član 21. stav (2));
k) ako, kao zapovjednik ili voditelj plovila, bez odobrenja nadležne lučke kapetanije krstari i zaustavlja se u obalnom moru BiH, kao i na rijekama gdje se odvija međunarodna plovidba (član 22. stav (1));
l) ako, kao zapovjednik ili voditelj plovila, u slučaju spašavanja lica, ukrca ili iskrca lice izvan graničnog prijelaza, a to ne prijavi odmah bez odgađanja najbližoj jedinici GP BiH (član 25. stav (2));
m) ako se kao član posade stranog broda kreće u mjestu zadržavanja broda bez izdanog odobrenja (član 26. stav (1));
n) ako, kao mašinovođa voza u međunarodnom prometu pri ulasku na teritorij BiH, zaustavi voz između državne granice i graničnog prijelaza, osim u slučaju kada je to nužno zbog regulisanja željezničkog prometa, ili u slučaju više sile, ili u slučaju kada to zahtjeva nadležno tijelo (član 27. stav (1);
o) ako, kao mašinovođa voza u međunarodnom prometu, voz koji je ušao u BiH preko državne granice BiH, zaustavi na otvorenoj pruzi izvan graničnog prijelaza, a nije poduzeo potrebne mjere u svrhu onemogućavanja napuštanja voza putnicima prilikom zaustavljanja ili po zaustavljanju voza nije izvijestio nadležnu jedinicu GP BiH (član 27. stav (2));
p) ako, pri graničnoj kontroli, ne preda na uvid isprave propisane za prelazak državne granice (član 29. stav (1));
r) ako ne pojasni sve okolnosti vezane za prelazak državne granice ili ne postupa po upozorenjima i zapovijedima nadležnih policijskih službenika GP BiH koji obavljaju graničnu kontrolu (član 29. stav (3));
s) ako na znakove upozorenja i drugu signalizaciju postavlja natpisne ploče s drugim upozorenjima kojima se smanjuje vidljivost ploča i druge signalizacije kojom se upozorava na graničnu liniju i ako u području graničnog prijelaza i u zaštitnom području postavlja ploče reklamnog ili propagandnog sadržaja (član. 39. st. (3) i (4));
t) ako, sadi ili sije određene vrste drveća i drugog rastinja uz graničnu liniju kada je to naredbom GP BiH zabranjeno (član 40. stav (2));
u) ako obavlja plovidbu, lov, ribolov, prelijeće letjelicama i drugim napravama za letenje, kreće se, zadržava ili naseljava uz graničnu liniju, u slučaju kad je to odlukom Vijeća ministara BiH zabranjeno (član 41. stav (1));
v) ako ne prijavi prenošenje oružja i municije preko državne granice policijskim službenicima GP BiH (član 50. stav (2) i član 53. stav (1)).

Član 63.


(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice: 
a) koje ne omogući slobodan prolaz ili na drugi način ometa obavljanje poslova granične kontrole (član. 6. stav. (2));
b) koje, kao operater, na području graničnog prijelaza ne osigura prostor i organizaciju kojom se omogućuje nesmetano obavljanje graničnih provjera, u skladu sa odredbama ovoga zakona (član. 15. stav (1));
c) koja bez saglasnosti GP BiH o usklađenosti s posebnim uslovima koje treba ispunjavati objekat započne gradnju, postavljanje, odnosno promjenu namjene objekta ili uređaja smještenog na području graničnog prijelaza (član. 16. st. (1) i (2));
d) koje ne pribavi dozvolu za svog zaposlenika prije nego što zaposlenik započne s radom na području graničnog prijelaza (član. 20. stav. (1));
e) čiji zapovjednik teretnog ili putničkog broda kao i voditelj plovila namijenjenih razonodi i sportu u međunarodnom prometu, nakon uplovljenja u teritorijalno more BiH ne uplovi u luku u kojoj se nalazi granični prijelaz radi obavljanja granične kontrole (član. 21. stav (1));
f) čiji zapovjednik ili voditelj plovila nakon dolaska iz inostranstva ili prije odlaska u inostranstvo ne preda nadležnom policijskom službeniku GP BiH popis članova posade i putnika na plovilu, odnosno ne da na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice (član 21. stav (2));
g) čiji zapovjednik ili voditelj plovila, osim u slučaju više sile, u međunarodnom prometu pristane plovilom izvan pomorskog ili riječnog graničnog prijelaza bez potrebnog odobrenja. (član 21. stav (3));
h) čiji zapovjednik, voditelj plovila ne ispuni obaveze nakon pristajanja u luku (član 22. st. (1), (2)  i (3));
i) čiji zapovjednik ili voditelj plovila u slučaju spašavanja lica, ukrca ili iskrca lice izvan graničnog prijelaza, a to ne prijavi odmah bez odgađanja službenicima GP BiH na najbližem graničnom prijelazu (član 25. stav (2));
j) čije prijevozno sredstvo u međunarodnom prometu napusti mjesto vršenja granične provjere bez odobrenja GP BiH (član 32. stav (4));
k) koja sadi ili sije određene vrste poljoprivrednih kultura, drveća i drugog rastinja uz graničnu liniju kada je to naredbom GP BiH zabranjeno (član 40. stav (2));
l) čiji zaposlenik obavlja plovidbu, lov, ribolov, prelijeće letjelicama i drugim napravama za letenje, kreće se ili zadržava uz graničnu liniju, ako je to odlukom Vijeća ministara BiH zabranjeno (član 41. stav (1));
m) bez pisane najave nadležnoj jedinici GP BiH, najkasnije 24 sata prije početka lova, pojedinačno ili u grupi lovi u zaštitnom području. (član 41. stav (2)). 
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu za počinjen prekršaj iz stava (1) ovoga člana. 


Poglavlje XI - Prelazne i završne odredbe 

Član 64.
(Prestanak važenja drugih propisa)


(1) Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o nadzoru i kontroli prelaska državne granice («Službeni glasnik BiH», br. 56/04, 52/05).
(2) Podzakonski akti:
a) Pravilnik o načinu i rokovima izdavanja graničnog odobrenja, izgledu obrasca zahtjeva za izdavanje graničnog odobrenja, obavljanju nadzora i statističkog praćenja izdavanja graničnih odobrenja («Službeni glasnik BiH», br. 10/06);
b) Pravilnik o uslovima i načinu određivanja područja graničnih prijelaza («Službeni glasnik BiH», br. 10/06);
c) Pravilnik o određivanju graničnih prijelaza na kojima lica koja zbog obavljanja privredne djelatnosti na području graničnog prijelaza su dužna nositi iskaznicu kao i o izgledu, obrascu i postupku izdavanja iskaznice («Službeni glasnik BiH», br. 10/06);
d) Pravilnik o načinu obavljanja granične kontrole («Službeni glasnik BiH», br. 10/06);
e) Pravilnik o načinu unošenju podataka o ulasku i izlasku iz zemlje, o odbijanju ulaska u zemlju i druge podatke u isprave propisane za prelazak državne granice («Službeni glasnik BiH», br. 10/06);
f) Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih znakova i signalizacije na graničnim prijelazima i uz graničnu liniju («Službeni glasnik BiH», br. 10/06);
g) Pravilnik o postavljanju i uporabi tehničkih pomagala te obavljanja fotografisanja, snimanja i video nadzora na graničnim prijelazima uz državnu granicu («Službeni glasnik BiH», br. 10/06),
ostaju na snazi i primjenjuju se do donošenja novih, u onom dijelu u kojem nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.


Član 65.
(Stupanje na snagu)


 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".  


Predsjedavajući                                                                            Predsjedavajući
Predstavničkog doma                                                                   Doma naroda

 Beriz Belkić                                                                                      Ilija Filipović


PS BiH, broj:361/09
Dana:15.06.2009

Nagrada UN-a za javnu službu