Zakoni

Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH

Na osnovu člana IV 4a), Ustava Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici Predstavničkog doma,  održanoj 29. aprila 2008. godine, i na 17. sjednici Doma naroda, održanoj 15. maja 2008.godine, usvojen je


 O K V I R N I   Z A K O N
O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH ILI DRUGIH NESREĆA U BOSNI I HERCEGOVINI


POGLAVLJE  I  –  PREDMET I NAČELA ZAKONA

Član 1.
(Predmet Zakona)


(1) Ovim zakonom okvirno se uređuje zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, i to:
a) realizacija međunarodnih obaveza i saradnja u provođenju zaštite i spašavanja, odnosno civilne zaštite;
b) nadležnosti institucija i organa Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini;
c) koordinacija djelovanja institucija i organa Bosne i Hercegovine, entitetskih uprava civilne zaštite i nadležnog organa za civilnu zaštitu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Brčko Distrikt BiH);
d) Operativno – komunikacijski centar Bosne i Hercegovine – 112;
e) donošenje i usklađivanje planova i programa zaštite i spašavanja od prirodnih ili drugih nesreća;
f) javno informiranje i odnosi sa javnošću;
g) finansiranje;
h) Dan zaštite i spašavanja – civilne zaštite Bosne i Hercegovine:

(2) Sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u entitetima i Brčko Distriktu BiH uređuje se entitetskim zakonima i zakonom Brčko Distrikta BiH.
(3) Upravne i stručno - operativne poslove zaštite i spašavanja u entitetima i Brčko Distriktu BiH obavljaju  nadležne institucije i organi uprave entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Član 2.
(Definicije)


(1) Zaštita i spašavanje je oblik pripremanja i učešća nosilaca poslova i zadataka zaštite i spašavanja u odgovoru na prirodne ili druge nesreće.
(2) Civilna zaštita je planski organiziran dio sistema zaštite od prirodnih ili drugih nesreća koja obuhvata organiziranje, pripremanje i učešće građana, preduzeća i drugih pravnih lica i profesionalnih službi, organizacija i udruženja na zaštiti i spašavanju ljudi, materijalnih dobara i okoliša od prirodnih ili drugih nesreća, te njihovih posljedica. Civilna zaštita je humanitarne i nevojne prirode.
(3) Prirodna nesreća je događaj koji je uzrokovan iznenadnim djelovanjem prirodnih sila, sa ili bez čovjekovog uticaja, koji ugrožava zdravlje ili život ljudi, životinja, uzrokuje štetu na materijalnim dobrima i okolišu.
(4) Druge nesreće podrazumijevaju nesreće prirodnog porijekla ili nesreće koje je uzrokovao čovjek, konkretnog naziva, koje nisu obuhvaćene nijednom drugom klasifikacijom, kao što su: rudarske nesreće, epidemije zaraznih bolesti, avionske nesreće, željezničke nesreće , tehničko-tehnološke nesreće, posljedice terorističkih aktivnosti, neposredne ratne opasnosti i slično.
(5) Katastrofa je ozbiljan poremećaj funkcioniranja zajednice ili društva izazvan široko rasprostranjenim ljudskim, materijalnim, ekonomskim ili gubicima u okolišu koji prevazilaze sposobnost pogođene zajednice ili društva da se njima bave upotrebom vlastitih resursa. Ona je rezultat kombinacije opasnosti, uvjeta ranjivosti i nedovoljnih kapaciteta ili mjera da se smanji potencijalno negativna posljedica tog rizika.
(6) Prevencija je preduzimanje mjera i aktivnosti kojima se smanjuje ili sprječava mogućnost nastanka opasnosti, odnosno smanjuju posljedice prirodne ili druge nesreće.
(7) Pripravnost je pravovremeno preduzimanje svih aktivnosti kojima se povećava i unaprjeđuje efikasnost i efektivnost operativnih i ostalih zakonom utvrđenih snaga i sredstava za odgovor na prirodnu ili drugu nesreću, što uključuje i privremenu evakuaciju ljudi i imovine s ugroženih lokacija.
(8) Odgovor je pružanje pomoći ili intervencija u toku ili neposredno nakon prirodne ili druge nesreće radi zadovoljavanja potrebe za očuvanjem života i osnovnih životnih potreba pogođenog stanovništva.
(9) Pružanje pomoći drugim državama je upućivanje materijalnih i finansijskih sredstava, odnosno upućivanje pripadnika operativnih snaga, njihovih sredstava i opreme i humanitarnih resursa, na zahtjev pogođene države, a u skladu sa međunarodnim standardnim operativnim procedurama.
(10) Traženje pomoći od drugih država i međunarodnih organizacija je procedura posljedičnog podnošenja apela za pomoć i prihvatanje pomoći u materijalnim i finansijskim sredstvima, odnosno u operativnim snagama, njihovim sredstvima i opremom i humanitarnim resursima, u skladu sa međunarodnim standardnim operativnim procedurama.
(11) Subsidijarnost je princip donošenja odluka i njihovog provođenja na najnižem mogućem nivou uz koordinaciju na najvišem potrebnom nivou. Lokalni nosioci odgovora na nesreću treba da budu osnova za odgovor bilo kojeg obima.
(12) Koordinacija je osiguravanje vremenske i prostorne usklađenosti djelovanja svih učesnika u aktivnostima zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća po etapama provođenja poslova i zadataka, kao i njihovo pravovremeno obavještavanje. Koordiniranjem se, u smislu Smjernica Ujedinjenih nacija, osigurava efikasna komunikacija, uvezivanje i međusobno djelovanje nosilaca i snaga zaštite i spašavanja u svrhu provođenja zaštite i unaprjeđenja humanitarnih principa, izbjegavanja konkurencije i dupliranja, te ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Član 3.
(Principi)


(1) Zaštita i spašavanje je od posebnog javnog interesa za Bosnu i Hercegovinu.
(2) Sva fizička  i  pravna  lica u Bosni i Hercegovini dužna su provoditi ličnu i uzajamnu zaštitu, pružati pomoć i spašavati ljudske živote, materijalna i druga dobra na osnovu lične svijesti, savjesti, relevantnih propisa i u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima.
(3) Institucije i organi Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH, u okviru svojih nadležnosti u oblasti zaštite i spašavanja provode zaštitu i spašavanje po principu subsidijarnosti.
(4) Oružane snage Bosne i Hercegovine pružaju pomoć civilnim organima u reagiranju na prirodne ili druge katastrofe i nesreće u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 88/05).
(5) Institucije i organi Bosne i Hercegovine osiguravaju usklađenost, transparentnost i otvorenost sistema zaštite i spašavanja prema javnosti s ciljem ostvarivanja sigurnosti stanovništva i učešća u provođenju mjera zaštite i spašavanja utvrđenih ovim zakonom.
(6) Sve mjere zaštite i spašavanja od prirodnih ili drugih nesreća planiraju se, organiziraju i provode u skladu s principima  međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava o zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća, kao i preuzetim međunarodnim obavezama.

POGLAVLJE II -  SARADNJA

Član 4.
(Principi saradnje)


(1) Institucije i organi Bosne i Hercegovine nadležni su za ostvarivanje međunarodne saradnje radi provođenja međunarodnih pravnih obaveza, kao i koordinaciju provođenja programa pomoći i razmjene iskustava sa institucijama i organima entiteta i Brčko Distrikta BiH, te pružanju pomoći u slučaju nastanka prirodnih ili drugih nesreća većih razmjera, naročito onih s potencijalnim prekograničnim efektima.
(2) Radi razmjene iskustava i znanja, naučno - tehnoloških dostignuća i materijalnog opremanja u oblasti zaštite i spašavanja, nadležne institucije i organi entiteta i Brčko Distrikta BiH mogu sarađivati sa institucijama  značajnim za zaštitu i spašavanje od prirodnih ili drugih nesreća u susjednim i drugim državama istog ili sličnog nivoa organiziranja.
(3) Nadležne institucije i organi Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH dužni su međusobno koordinirati aktivnosti saradnje utvrđene stavom (1) i (2) ovog člana.


Član 5.
(Međunarodna saradnja)


U skladu sa članom 4. stav (1) ovog Zakona, pod međunarodnom saradnjom u zaštiti i spašavanju smatra se:
a) priprema i provođenje međunarodnih ugovora, sporazuma i drugih međunarodnih akata i dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja;
b) razmjena informacija s nadležnim organima drugih država i međunarodnih organizacija o zaštiti i spašavanju;
c) direktna komunikacija s nadležnim organima drugih država i međunarodnih organizacija u vezi s traženjem i provođenjem prijema i/ili pružanja hitne pomoći;
d) koordinacija prelazaka državne granice Bosne i Hercegovine i tranzita kroz treće zemlje tokom primanja i/ili pružanja međunarodne pomoći;
e) usklađivanje djelovanja međunarodnih snaga u zaštiti i spašavanju na teritoriji Bosne i Hercegovine i koordinacija upotrebe snaga zaštite i spašavanja u inozemstvu;
f) priprema i provođenje međunarodnih konferencija, seminara, kurseva, radionica i vježbi iz oblasti zaštite i spašavanja.
 


Član 6.
(Vršenje međunarodne saradnje)


(1) Međunarodnu saradnju iz člana 5. ovog Zakona ostvaruje  Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu: Ministarstvo sigurnosti BiH).
(2) U obavljanju aktivnosti iz stava (1) ovog člana Ministarstvo sigurnosti BiH sarađuje sa nadležnim institucijama i organima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Član 7.
(Traženje međunarodne pomoći)


(1) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljenjem tekstu: Vijeće ministara BiH), na prijedlog ili zahtjev Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, Ministarstva sigurnosti BiH, nadležnih institucija i organa Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH, odlučuje o traženju međunarodne pomoći  nakon proglašavanja stanja prirodne  ili druge nesreće.
(2) Međunarodna pomoć, u smislu ovog zakona i u skladu s međunarodnim smjernicama i standardnim operativnim procedurama, može se tražiti kad se vlastitim snagama i sredstvima ne može adekvatno odgovoriti na prirodnu i drugu nesreću.


Član 8.
(Prihvatanje i pružanje međunarodne pomoći)


(1) Vijeće ministara BiH odlučuje o prihvatanju ponude za pomoć i pružanju međunarodne pomoći susjednim i drugim državama u prirodnim ili drugim nesrećama.
(2) Procedure prihvatanja i pružanja međunarodne pomoći iz stava (1) ovog člana, u hitnim slučajevima, uredit će se posebnim propisom Vijeća ministara BiH.

Član 9.
(Upućivanje snaga zaštite i spašavanja)


(1) U akcije zaštite i spašavanja i druge aktivnosti, koje se provode u drugim državama, mogu se uputiti samo obučeni i osposobljeni pripadnici snaga zaštite i spašavanja.
(2) Pripadnici profesionalnih snaga zaštite i spašavanja mogu biti upućeni kao pomoć u druge države. Pripadnici dobrovoljnih snaga zaštite i spašavanja mogu biti upućeni kao pomoć u druge države isključivo uz dobrovoljni pristanak, koji daju u pisanom formi.
(3) Pripadnici snaga zaštite i spašavanja koji se upućuju kao pomoć u druge države obavezno se osiguravaju od povreda i stradanja za vrijeme obavljanja dužnosti izvan teritorije Bosne i Hercegovine.
(4) Licima iz stava (3) ovog člana, za vrijeme angažiranja izvan teritorije Bosne i Hercegovine pripada novčana naknada.
(5) Visinu naknade iz stava (4) ovog člana posebnim propisom utvrđuje Vijeće ministara BiH.

Član 10.
(Propisi za prelazak granice)


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, posebnim propisom uređuje način i postupak prelaska granice prilikom primanja i/ili upućivanja međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju.

POGLAVLJE III – KOORDINACIJA

Član 11.
(Koordinacija djelovanja institucija i organa Bosne i Hercegovine)


Ministarstvo sigurnosti BiH koordinira aktivnostima u planiranju i djelovanju institucija i organa Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite i spašavanja.
                           

Član 12.
(Koordinacija djelovanja institucija i organa entiteta i Brčko Distrikta BiH)


(1) Koordinaciju poslova i zadataka zaštite i spašavanja i razmjenu podataka, informacija i izvještaja o preduzetim mjerama zaštite i spašavanja među nosiocima poslova i zadataka zaštite i spašavanja između organa i službi civilne zaštite entiteta i Brčko Distrikta BiH obavlja Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.
(2) Entiteti i Brčko Distrikt BiH, u okviru svojih nadležnosti u oblasti zaštite i spašavanja, uređuju, planiraju, obučavaju, organiziraju, finansiraju, i provode zaštitu i spašavanje, s ciljem sprječavanja opasnosti, te otklanjanja i ublažavanja štetnih djelovanja i posljedica prirodnih ili drugih nesreća.
(3) Ministarstvo sigurnosti BiH sarađuje s Društvom crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine i drugim humanitarnim organizacijama, organiziranim na nivou Bosne i Hercegovine, radi planiranja i učešća u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća.


POGLAVLJE IV – NADLEŽNOSTI  ORGANA I INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 13.
(Vijeće ministara Bosne i Hercegovine)


Vijeće ministara BiH u oblasti  zaštite i spašavanja:
(a)   utvrđuje Prijedlog programa razvoja sistema zaštite i spašavanja na nivou institucija i organa Bosne i Hercegovine i dostavlja ga Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na usvajanje. Taj program sadržava smjernice za koncipiranje programa razvoja sistema zaštite i spašavanja u entitetima i Brčko Distriktu BiH;
(b)   uređuje način prelaska državne granice prilikom primanja i/ili upućivanja međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju;
(c)  donosi Metodologiju za izradu procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja od prirodnih ili drugih nesreća institucija i organa Bosne i Hercegovine;
(d)   donosi Procjenu ugroženosti od prirodnih ili drugih nesreća Bosne i Hercegovine;
(e)   donosi akt o formiranju Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje;
(f)  donosi akt o formiranju Operativno-komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine - 112, uvođenju evropskog broja za hitne situacije –112 i propisuje uvjete i način funkcioniranja Operativno-komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine - 112;
(g) donosi Plan zaštite i spašavanja od prirodnih ili drugih nesreća institucija  i organa Bosne i Hercegovine;
(h) proglašava nastanak i prestanak stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, na prijedlog Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ili na zahtjev nadležnih organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH, koji su već proglasili stanje nesreće na svojoj teritoriji;
(i) odlučuje o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje i koordinira provođenje standardnih operativnih procedura za njen prihvat nakon proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće
(j) odlučuje o pružanju međunarodne pomoći u slučaju  prirodne ili druge nesreće;
(k) formira, od specijaliziranih jedinica i službi civilne zaštite entiteta, Brčko Distrikta BiH  i drugih institucija, organa i pravnih lica na nivou Bosne i Hercegovine,  mješovitu specijaliziranu jedinicu za zaštitu i spašavanje za djelovanje u slučaju prirodne ili druge nesreće, za učešće u međunarodnim vježbama, operacijama pomoći i drugim aktivnostima, uz saglasnost nadležnih organa entiteta, Brčko Distrikta BiH i drugih institucija, organa i pravnih lica na nivou Bosne i Hercegovine;
(l) donosi propis o visini naknade pripadnicima snaga zaštite i spašavanja kada se upućuju kao pomoć u druge države;
(m) predlaže finansijska sredstva u budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za finansiranje potreba za zaštitu i spašavanje  iz nadležnosti institucija i organa Bosne i Hercegovine;
(n) obavlja i druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima na nivou Bosne i Hercegovine.

Član 14.
(Ministarstvo sigurnosti BiH)


Ministarstvo sigurnosti BiH obavlja slijedeće stručne i druge poslove u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Bosne i Hercegovine:
a) osigurava provođenje ovog zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite i spašavanja koji se donose na osnovu ovog zakona;
b) u koordinaciji sa nadležnim institucijama i organima Bosne i Hercegovine, entitetskim upravama civilne zaštite i nadležnim organom za civilnu zaštitu Brčko Distrikta BiH, izrađuje i predlaže Vijeću ministara BiH Metodologiju za izradu procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Bosne i Hercegovine;
c) u koordinaciji sa nadležnim  institucijama i organima Bosne i Hercegovine, entitetskim upravama civilne zaštite i nadležnim organom za civilnu zaštitu Brčko Distrikta BiH, izrađuje i predlaže Procjenu ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini;
d) u koordinaciji sa entitetskim upravama civilne zaštite i nadležnim organom za civilnu zaštitu Brčko Distrikta BiH, prima i raspoređuje donacije namijenjene strukturama sistema zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine;  
e) izrađuje i predlaže Program razvoja sistema zaštite i spašavanja institucija i organa Bosne i Hercegovine;
f) izrađuje i predlaže Vijeću ministara BiH propis o načinu prelaska državne granice prilikom primanja i/ili upućivanja međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju;
g) donosi okvirne planove i programe obučavanja u oblasti zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini u skladu sa međunarodnim standardima;
h) donosi i realizuje Program i plan obučavanja i osposobljavanja državnih službenika i zaposlenika u institucijama i organima na nivou Bosne i Hercegovine iz oblasti zaštite i spašavanja;
i) u saradnji i koordinaciji sa nadležnim institucijama i organima Bosne i Hercegovine, organima uprave entiteta i Brčko Distrikta BiH prati i analizira stanje u oblasti zaštite i spašavanja u Bosne i Hercegovine i Vijeću ministara BiH predlaže mjere u skladu sa Zakonom;
j) predlaže akt o formiranju Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje;
k) izrađuje i predlaže akt o formiranju Operativno-komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine - 112;
l) izrađuje i predlaže Vijeću ministara BiH organizaciju, opremanje, uslove i način funkcioniranja Operativno-komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine - 112 i način dostavljanja i distribuciju podataka;
m) u koordinaciji sa nadležnim institucijama i organima Bosne i Hercegovine, entitetskim upravama civilne zaštite i nadležnim organom za civilnu zaštitu Brčko Distrikta BiH, propisuje procedure komunikacije između institucija i organa Bosne i Hercegovine, te institucija i organa Bosne i Hercegovine s entitetima i Brčko Distriktom BiH u slučaju prirodnih ili drugih nesreća, kao i procedure obavještavanja javnosti;
n) promovira i izdaje stručnu i drugu literaturu iz oblasti zaštite i spašavanja;
o) razmjenjuje podataka iz oblasti zaštite i spašavanja sa drugim državama;
p) ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti zaštite i spašavanja;
r)   sarađuje sa naučnim institucijama i privrednim društvima u razvoju   tehnologije i opreme za zaštitu i spašavanje;
       s)  predlaže traženje međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje i     koordinira provođenje standardnih operativnih procedura za njen prihvat;
           t)  koordinira provođenje standardnih operativnih procedura prilikom      pružanja međunarodne pomoći;
           u)    koordinira provođenje mjera, poslova i zadataka u zaštiti i spašavanju u   Bosni i Hercegovini;
            v)    u saradnji sa entitetskim upravama civilne zaštite i nadležnim organom za civilnu zaštitu Brčko Distrikta BiH, organizuje, koordinira i provodi, konferencije, seminare, kurseve, vježbe i druge aktivnosti od međunarodnog značaja iz oblasti zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini;
z)   koordinira aktivnosti sa entitetskim upravama za civilnu zaštitu i nadležnim organom za civilnu zaštitu Brčko Distrikta BiH na uspostavi standarda za opremu i sredstva koja se u Bosni i Hercegovini koriste u zaštiti i spašavanju;
aa)  usmjerava nadležne organe na vođenje baze podataka o rizicima od prirodnih i drugih nesreća, opasnim materijama, snagama, sredstvima i drugim podacima značajnim za zaštitu i spašavanje u Bosni i Hercegovini, u skladu sa međunarodnim konvencijama;
bb)   traži od Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine angažovanje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u slučaju prirodne ili druge nesreće, nakon što se iscrpe raspoloživi civilni resursi za odgovor na prirodnu ili drugu nesreću;
cc)  osigurava uslove za rad Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje i obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe ovog tijela;
dd)  obavlja i druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima na nivou Bosne i Hercegovine;

Član 15.
(Ostale institucije i organi)


Ostale institucije i organi na nivou Bosne i Hercegovine, koji obavljaju djelatnost iz oblasti zaštite i spašavanja, obavezni su planirati i provoditi mjere zaštite i spašavanja, te koordinirati planiranje i izvršavanje poslova i zadataka sa Ministarstvom sigurnosti BiH.

Član 16.
(Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje )


(1)   Vijeće ministara BiH formira Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Koordinaciono tijelo), kojeg čine predstavnici :
a) Vijeća ministara BiH – (devet članova)
b) Vlade Republike Srpske - (pet članova)
c) Vlade Federacije Bosne i Hercegovine – (pet članova)
d) Vlade Brčko Distrikta – (dva  člana)

(2)   Koordinaciono tijelo odlučuje većinom glasova članova, s tim da se odluka ne može donijeti bez saglasnosti najmanje polovine članova Koordinacionog tijela iz svakog od entiteta i članova iz Brčko Distrikta BiH.
(3)  Koordinaciono tijelo donosi Poslovnik o radu kojim uređuje druga pitanja od značaja za njegov rad.

Član 17.
 (Nadležnosti Koordinacionog tijela)


(1) Koordinaciono tijelo je stručno operativno tijelo Vijeća ministara BiH i nadležno je da:

a) Predlaže Vijeću ministara BiH, na zahtjev entiteta ili Brčko Distrikta BiH, proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine i prestanak navedenog stanja;
b) Predlaže Vijeću ministara BiH donošenje odgovarajućih odluka iz svoje nadležnosti;
c) Daje preporuke nadležnim institucijama i organima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH;
d) Koordinira aktivnosti u zaštiti i spašavanju sa institucijama i organima entiteta i Brčko Distrikta BiH i institucijama i organima na nivou Bosne i Hercegovine, nakon proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na dijelu ili cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, od strane Vijeća ministara BiH;
e) Koordinira prijem i pružanje međunarodne pomoći i donacija u zaštiti i spašavanju, nakon proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće;
f)      Koordinira aktivnosti zaštite i spašavanja institucija i organa   na nivou Bosne i Hercegovine u provođenju mjera prevencije i pripravnosti  za prirodnu ili drugu nesreću u okviru propisanih nadležnosti i koordinira ih sa entitetima i Brčko Distriktom BiH;
g) Prati provođenje naloženih mjera i podnosi Vijeću ministara BiH izvještaje o svojim aktivnostima.
(2) Koordinaciono tijelo, po potrebi, poziva druge institucije, tijela, agencije, organizacije i stručnjake za određena pitanja od interesa za zaštitu i spašavanje u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu da učestvuju u radu bez prava glasa.
(3) Stručne i administrativne poslove za potrebe Koordinacionog tijela obavlja Ministarstvo sigurnosti BiH.
(4) Članovi Koordinacionog tijela dostavljaju Ministarstvu sigurnosti BiH informacije neophodne za rad Koordinacionog tijela po potrebi, a najmanje jednom svaka tri mjeseca.

Član 18.
(Operativno- komunikacijski centar Bosne i Hercegovine -112)


(1) Radi stalnog prikupljanja podataka o svim vrstama pojava i opasnosti koje mogu dovesti do prirodne ili druge nesreće, kao i podataka o posljedicama koje su nastale pojavom prirodne ili druge nesreće po ljude i materijalna dobra na ugroženom području, obrade tih podatka i njihove distribucije nadležnim organima vlasti i pravnim licima, u Bosni i Hercegovini uvodi se sistem jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije – 112 i uspostavlja Operativno - komunikacijski centar Bosne i Hercegovine – 112 (u daljem tekstu: Centar – 112).
(2) U skladu sa stavom (1) ovog člana, Vijeća ministara BiH, u okviru Ministarstva sigurnosti BiH, formira Centar – 112, s kojim se funkcionalno uvezuju operativni centri drugih institucija i organa Bosne i Hercegovine, kao i centri entiteta i Brčko Distrikta BiH.
(3) Ministarstvo sigurnosti BiH predlaže Vijeću ministara BiH propis o organizaciji, uvjetima i načinu funkcioniranja Centra – 112.
 

POGLAVLJE V – DONOŠENJE I USKLAĐIVANJE  PLANOVA I PROGRAMA  ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH ILI DRUGIH  NESREĆA

Član 19.
(Programi i planovi)


(1) Organiziranje  i provođenje zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na nivou institucija i organa Bosne i Hercegovine vrši se na osnovu Programa razvoja sistema zaštite i spašavanja i Plana zaštite i spašavanja na nivou institucija i organa Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća.
(2) Program i Plan iz stava  (1) ovog člana izrađuju se na osnovu Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća.
(3) Program i Plan iz stava (1) ovog člana sadrže i smjernice za koncipiranje programa razvoja sistema zaštite i spašavanja i planova zaštite i spašavanja u entitetima i Brčko Distriktu BiH.

Član 20.
(Sadržaj programa)


Programom razvoja sistema zaštite i spašavanja institucija i organa Bosne i Hercegovine se određuje politika i strategija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, definiraju razvojni programi i projekti i strateški pravci razvoja zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.

Član 21.
(Sadržaj planova)


Planovi zaštite i spašavanja donose se radi utvrđivanja organizacije, angažiranja i djelovanja sistema zaštite i spašavanja, zadataka i nadležnosti, ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava te mjera i postupaka za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći.

Član 22.
(Dužnosti institucija i organa)


(1) Institucije i organi na nivou Bosne i Hercegovine dužni su, na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH dostaviti podatke potrebne za izradu Procjene ugroženosti, Programa  i Plana zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine.
(2) Institucije i organi na nivou Bosne i Hercegovine, u skladu s ovim zakonom, izrađuju svoje operativne planove zaštite i spašavanja od prirodnih ili drugih nesreća i usklađuju ih sa Planom zaštite i spašavanja od prirodnih ili drugih nesreća Bosne i Hercegovine.
(3) Usklađivanje Plana zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine i planova entiteta i Brčko Distrikta BiH, vrši se u koordinaciji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH.


POGLAVLJE VI – FINANSIRANJE, JAVNO INFORMIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Član 23.
(Finansiranje)


(1)   U budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine osiguravaju se finansijska sredstva za:
a) opremanje, obučavanje, rad i funkcioniranje Centra - 112;
b) opremanje, obučavanje, rad i funkcioniranje Koordinacionog tijela;
c) stručno usavršavanje i osposobljavanje državnih službenika i zaposlenih na poslovima zaštite i spašavanja u institucijama i organima na nivou Bosne i Hercegovine;
d) naknadu troškova djelovanja u zaštiti i spašavanju međunarodnog karaktera čije izvršenje naloži nadležni organ za zaštitu i spašavanje;
e) pružanje pomoći drugim državama, entitetima i Brčko Distriktu BiH  u slučajevima prirodnih ili drugih nesreća;
f) dodatno opremanje i obuku jedinica iz člana 13. stav (1) tačka k) ovog zakona;
g) i druge potrebe u skladu s ovim zakonom.
(2)  Za finansiranje dijela potreba i aktivnosti iz stava (1) ovog člana sredstva se mogu osigurati i kroz finansijska i materijalno-tehnička davanja pravnih lica Bosne i Hercegovine, donacije drugih država i međunarodnih organizacija i druge vidove pomoći.

Član 24.
(Dostupnost informacija)


U provođenju poslova i zadataka zaštite i spašavanja nosioci poslova zaštite i spašavanja na nivou institucija i organa Bosne i Hercegovine dužni su osigurati transparentnost i učiniti dostupnim odgovarajuće informacije o opasnostima i mjerama zaštite i spašavanja građanima i široj javnosti u Bosni i Hercegovini i nadležnim institucijama vlasti susjednih zemalja koje može ugroziti prirodna ili druga nesreća nastala u Bosni i Hercegovini.

POGLAVLJE VII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.
(Donošenje propisa)


(1) Vijeće ministara BiH donosi propise iz člana 13. ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Vijeće ministara BiH u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona predlaže izmjene i dopune relevantnih zakona, naročito u oblasti javnih nabavki, carina i poreza, kako bi se osiguralo provođenje ovog zakona i funkcioniranje sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.
(3) Ministarstvo sigurnosti donosi propise iz člana 14. ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(4)    Entiteti i Brčko Distrik BiH će svoje zakone o civilnoj zaštiti i zaštiti i spašavanju i druge propise donijeti i uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od  godine dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 26.
(Dan zaštite i spašavanja)


Dan zaštite i spašavanja – civilne zaštite Bosne i Hercegovine je 1. mart- Međunarodni dan civilne zaštite.

Član 27.
(Stupanje na snagu)


(1) Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine».
(2) Ovaj zakon bit će objavljen u službenim glasilima entiteta i  Brčko Distrikta BiH.


PSBiH broj: 198/08.
15. maja 2008.godine
        Sarajevo

            Predsjedavajući                                                           Predsjedavajući
       Predstavničkog doma                                                       Doma naroda
 Parlamentarne skupštine BiH                                 Parlamentarne skupštine BiH
   dr. Milorad Živković,  s.r                                                      Sulejman Tihić, s.r