Drugi dokumenti

Pravilnik o postupku upućivanja pripadnika policijskih službi u Bosni i Hercegovini u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inostranstvu, izboru i obuci, pravima, obavezama odgovornostima,...

3.4.2019

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH“ broj: 32/02) i člana 19. Zakona o učešću pripadnika  oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu, (“Službeni glasnik BiH” broj: 14/05) Ministar sigurnosti BiH, d o n o s i:

PRAVILNIK   
o postupku upućivanja pripadnika policijskih službi u Bosni i Hercegovini u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inostranstvu, izboru i obuci, pravima, obavezama odgovornostima, postupanju pripadnika policijskih službi tokom trajanja operacije podrške miru i po povratku iz operacije podrške miru, o pravima, obavezama i odgovornostima komandanta kontingenta

I. OPĆE ODREDBE

Član  1.

Ovim Pravilnikom  propisuje se postupak upućivanja policijskih  službenika, državnih službenika i zaposlenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, službama i upravnim organizacijama u sastavu Ministarstva, entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova, kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji BiH i Policiji Distrikta Brčko (u daljem tekstu: pripadnik policijskih službi u BiH) u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inostranstvu, (u daljem tekstu: mirovne operacije) njihov izbor i osposobljavljanje, postupanje tokom trajanja mirovne operacije, prava, obaveze i odgovornosti pripadnika policijskih službi u BiH tokom trajanja mirovne operacije i po povratku iz mirovne operacije, o pravima, obavezama i odgovornostima komandanta kontingenta.

Član 2.

U smislu odredbi ovog Pravilnika navedeni pojmovi imaju slijedeće značenje:
a) policijski službenik je lice koje je zaposleno u nekoj od policijskih službi u BiH i kojem je status policijskog službenika priznat u skladu sa propisima o policijskim službenicima u Bosni i Hercegovini.
b) državni službenik je lice koje je zaposleno u nekoj od institucija navedenih u članu 1. i kojem je status državnog službenika priznat u skladu sa propisima o državnim službenicima u Bosni i Hercegovini.
c) zaposlenik je lice koje je zaposleno u nekoj od institucija navedenih u članu 1. i koje radi u statusu zaposlenika u skladu sa propisima kojima se uređuje status zaposlenika u Bosni i Hercegovini
d) organizator mirovne operacije je međunarodna organizacija (Ujedinjeni narodi, Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi, Europska unija ili druge međunarodne organizacije) pod čijim se okriljem provodi određena mirovna operacija.

Član 3.

Pripadnik policijskih službi u BiH može učestvovati u slijedećim mirovnim operacijama :
a) operacijama uspostavljanja, provođenja i izgradnje mira:
1) kontrola provođenja embarga i sankcija;
2) zaštita ljudskih prava;
3) stvaranje sigurnosnog okruženja za provođenje humanitarnih operacija,
b) humanitarnim operacijama kao samostalnim operacijama u slučaju prirodnih, tehničko-tehnoloških ili ekoloških  nesreća,
c) otklanjanje posljedica terorističkih napada,
d) u aktivnostima  međunarodnih sigurnosnih organizacija, kojima je Bosna i Hercegovina pristupila na osnovu međunarodnih ugovora, a koje ne podrazumjeva aktivnosti iz tač. a ) i c) ovoga člana,
e) obuke za operacije podrške miru.

Član 4.

Pripadnici policijskih službi u BiH koji se upućuju u inostranstvo radi učešća u mirovnim operacijama imaju obavezu:

a) zastupati interese Bosne i Hercegovine u skladu sa mandatom mirovne operacije,                   
b) savjesno izvršavati svoje zadatke i obaveze i poštovati lanac rukovođenja i komandovanja,
c) provoditi i poštivati norme međunarodnog prava,
d) snositi troškove proizašle iz neopravdanog prekida angažovanja u mirovnoj operaciji.

Član 5.

(1) Pripadnik policijske službe u BiH može biti upućen u mirovne operacije u inostranstvu isključivo uz ličnu saglasnost i saglasnost institucije ili službe u kojoj je isti u radnom odnosu.
(2) Kandidovanjem pripadnika policijskih službi smatrat će se davanje lične i saglasnosti institucije ili službe u kojoj je isti u radnom odnosu i neće je biti moguće povući osim u iznimnim, opravdanim situacijama.
(3) Pripadnik policijskih službi u BiH,  tokom trajanja mirovne operacije, može obavljati samo civilne poslove i zadatke.

Član 6.

(1) Pripadnik policijskih službi u BiH može učestvovati u mirovnim operacijama iz člana 3. tač. a), b), c ) i e) Pravilnika na osnovu odluke Predsjedništva BiH o učestvovanju pripadnika policije BiH u mirovnoj operaciji.
(2) Odluku o učestvovanju pripadnika policije BiH u aktivnostima iz člana 3. tač. d) Pravilnika donosi Ministar sigurnosti BiH.

II. IZBOR PRIPADNIKA POLICIJSKIH SLUŽBI U BIH RADI UČESTVOVANJA U MIROVNIM OPERACIJAMA

Član 7.

(1) Na osnovu obavijesti Organizatora mirovne operacije da je odobreno učestvovanje pripadnika policijskih službi u BiH u određenoj mirovnoj operaciji (broj učesnika, predviđene pozicije, uvjeti, itd.), Ministarstvo sigurnosti BiH (u daljem tekstu Ministarstvo) zatražit će, od nadležnih policijskih službi, dostavu prijedloga kandidata koji ispunjavaju propisane uvjete.

(2) Na osnovu dostavljenih prijedloga Ministarstvo sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za učešće u mirovnoj operaciji, uvažavajući stručnost i iskustvo, nacionalnu, regionalnu, spolnu zastupljenost kandidata kao i zastupljenost institucija odnosno policijskih službi ili agencija. Lice koje ranije nije učestvovalo u mirovnim operacijama ima prednost pri sačinjavanju liste kandidata.

(3) Ministarstvo listu kandidata s uredno popunjenim aplikacijama i drugim priloženim dokazima dostavlja Organizatoru mirovne operacije putem Ministarstva vanjskih poslova BiH.

III. DONOŠENJE ODLUKE O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA POLICIJSKIH SLUŽBI U BIH U MIROVNE OPERACIJE

Član 8.

(1) Nakon što Organizator mirovne operacije obavijesti Ministarstvo da je potvrđeno učestvovanje  predloženih pripadnika policijskih službi u BiH, Ministar sigurnosti BiH (u daljem tekstu Ministar), donosi odluku  o njihovom upućivanju u konkretnu mirovnu operaciju na osnovu prethodno potvrđene odluke Predsjedništva od strane Parlamentarne skupštine.
Odlukom Ministra određuje se komandant i zamjenik komandanta kontingenta.

(2) Odluka Ministra iz stava (1) ovoga  člana osim navedenog sadrži broj, sastav kontingenta, trajanje mirovne operacije, kao i druga pitanja koja su bitna za učestvovanje pripadnika policijskih službi u BiH u mirovnim operacijama.

Član 9.

U skladu sa odlukom Ministra iz člana 8. ovog Pravilnika nadležni ministri odnosno rukovodioci policijskih službi u BiH, prema mjestu zaposlenja pripadnika policijskih službi u BiH, donijet će pojedinačna rješenja kojima se pripadnicima policijskih službi u BiH tokom trajanja mirovne operacije regulišu prava koja proizlaze iz radnopravnog statusa, te pravo povrataka na ranije radno mjesto, odnosno raspoređivanje na drugo radno mjesto, u skladu sa stručnom spremom i činom odnosno zvanjem.

Član 10.

(1) U mirovnim operacijama može učestvovati pripadnik policijskih službi u BiH koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

a) najmanje osam godina neprekidnog rada u institucijama i službama iz člana 1. ovog Pravilnika;
b) potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima i zadacima i stručno znanje u skladu sa kriterijima, koje za konkretnu mirovnu operaciju propisuje organizator mirovne operacije;
c) aktivno znanje engleskog jezika ili drugog stranog jezika, koji se koristi na području na kojem se provodi mirovna operacija;
d) dobro fizičko i psihičko zdravlje i zadovoljavajuću fizičku kondiciju;
e) uspješni rezultati u dosadašnjem radu;
f) položen ispit za vozača B kategorije, odnosno onih kategorija koje je organizator mirovne operacije propisao za odgovarajuću poziciju. 

(2) Kandidat mora ispunjavati i druge uvjete koje je organizator  propisao za konkretne pozicije u skladu  s prirodom mirovne operacije.

Član 11.

U mirovnim operacijama ne može učestvovati pripadnik policijske službe u BiH protiv kojeg se vodi krivični ili disciplinski postupak, te koji je kažnjavan za krivična djela za koja se postupak vodi po službenoj dužnosti.

IV.  OBUKA UČESNIKA MIROVNIH OPERACIJA

Član 12.

U mirovne operacije mogu se upućivati samo obučeni i prethodno pripremljeni pripadnici policijskih službi u BiH.

Član 13.

(1) Pripadnik policijskih službi u BiH, koji je određen za učestvovanje u mirovnoj operaciji prolazi kroz obuku, u skladu sa potrebama mirovne operacije i užim specijalističkim potrebama, za obavljanje planiranih aktivnosti u mirovnoj operaciji.

(2) Obuka se provodi prije upućivanja u mirovnu operaciju i neposredno nakon dolaska u mirovnu misiju. Istu koordinira Ministarstvo kao i  Organizator mirovne operacije a prema utvrđenom programu i međunarodnim standardima. Obuka se provodi u Bosni i Hercegovini i /ili u inostranstvu ovisno o mogućnostima njene provedbe u Bosni i Hercegovini, a u skladu s konkretnim potrebama za dodatnim i specijalističkim znanjima.

Član 14.

Cilj obuke pripadnika policijske službe u BiH je utvrđivanje:

a) sposobnosti prilagođavanja kompleksnim i rizičnim situacijama;
b) sposobnost prilagođavanja radu u inostranstvu;
c) sposobnost izražavanja u pismenoj i verbalnoj formi ;
d) sposobnost djelovanja u skupini;
e) samodisciplina i stabilnost pri stresnoj situaciji;
f) sposobnost improvizacije u kritičnim situacijama;
g) sposobnost življenja u posebnim uvjetima.

Član 15.

(1) Pripadnik policijskih službi u BiH prije odlaska u mirovnu operaciju je dužan :
a) obaviti ljekarski pregled o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti radi učestvovanja u mirovnim operacijama, kod ovlaštene zdravstvene ustanove;
b) obaviti preventivno vakcinisanje u skladu sa preporukama organizatora mirovne operacije i epidemiološkoj situaciji u državi (regiji)  u kojoj se provodi mirovna operacija.

(2) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti pripadnika policijskih službi u BiH, ne može biti starije od 6 mjeseci.

(3) Ministarstvo će odrediti zdravstvenu ustanovu u kojoj će se obavljati ljekarski pregled o fizičkoj i psihofizičkoj sposobnosti prije odlaska i nakon povratka iz mirovne operacije, te snositi troškove ljekarskog pregleda.

Član 16.

(1) Za potrebe pripadnika policijskih službi u BiH koji učestvuju u mirovnoj operaciji Ministarstvo je dužno:
    a) osigurati službenu putnu ispravu sa vizom, ako je potrebno radi putovanja u mjesto odredišta mirovne operacije;
b) osigurati zastavu Bosne i Hercegovine, grb i himnu u tonskom zapisu;
c) osigurati ostalu materijalno-tehničku opremu u skladu sa predviđenim zadacima, prirodom i potrebama mirovne operacije;
d) osigurati odgovarajuću policijsku uniformu sa državnim oznakama.

(2) Po povratku iz mirovne operacije, pripadnik policijskih službi je dužan predati službenu putnu ispravu Ministarstvu, Sektoru za međunarodnu saradnju.  
 
(3) Uniforma pripadnika policijskih službi u BiH (odjeća i obuća) mora biti jednoobrazna te  prikladna klimatskim uvjetima zemlje u kojoj se provodi mirovna operacija.

V. POSTUPANJE TOKOM TRAJANJA MIROVNE OPERACIJE

Član 17.

Tokom trajanja mirovne operacije pripadnik policijskih službi u BiH, dužan je:
a) postupati u skladu sa mandatom, karakterom i svrsi mirovne operacije;
b) poštivati pravni poredak države u kojoj se provodi mirovna operacija, propise i pravila, donijete od strane međunarodnih organizacija ili  institucija ili nadležnih organa BiH;
c) postupati po načelu nepristrasnosti, poštivati kodeks profesionalne policijske etike i štititi ugled Bosne i Hercegovine
kako u svakodnevnom obavljanju poslova i zadataka tako i u slobodnom vremenu.

Član 18.

Pravo na naknade (dnevnice), tokom trajanja mirovne operacije, pripadnik policijskih službi u BiH reguliše sa Organizatorom mirovne operacije.

Član 19.

(1) Pripadnik policijskih službi u BiH snosi troškove nastale u slučaju jednostranog raskida ugovora iz člana 20. Pravilnika ili raskida ugovora izazvanog svojom krivicom kao i troškove prouzrokovane vlastitom krivicom, a koji se odnose na materijalno-tehnička sredstva Organizatora mirovne operacije.

(2) U slučaju da institucije i službe prekinu ugovor, iste snose  troškove prijevremenog raskida ugovora.

Član  20.

Ukoliko pripadnik policijskih službi u BiH  tokom trajanja mirovne operacije izvrši disciplinski prekršaj, učini prekršajno ili krivično djelo podliježe odgovornosti po međunarodnim konvencijama te internom važećem zakonodavstvu koje obuhvata navedena pitanja.

Član 21.
 
(1) Pripadnik policijskih službi u Bosni i Hercegovini tokom priprema, upućivanja i izvršavanja aktivnosti u mirovnoj operaciji podređen je komandantu kontigenta policije iz BiH (daljem tekstu komandant kontigenta). Komandanta kontigenta i zamjenika komandanta kontigenta imenuje Ministar.

(2) Komandant kontigenta u ispunjavanju svojih obaveza i zadataka podređen je komandi multinacionalnih snaga i organima vlasti Bosne i Hercegovine.

(3) U slučaju da su dobijeni zadaci i obaveze u suprotnosti sa zakonom ili odlukama nadležnih organa BiH, komandant kontigenta postupa po zakonima Bosne i Hercegovine, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Član  22.

(1)  Komandant kontingenta:
a) rukovodi, koordinira radom i predstavlja kontingent policije iz BiH, tokom trajanja mirovne operacije;
b) obavlja potrebne komunikacije u ime kontingenta policije iz BiH,za potrebe mirovne operacije;
c) vodi brigu o redu i disciplini;
d) vodi evidenciju odsutnosti pripadnika kontingenta;
e) izdaje smjernice, naloge, naredbe i upute pripadnicima kontigenta policije iz Bosne i Hercegovine;
f) daje poticaje i preporuke za raspoređivanje pripadnika kontingenta u okviru mirovne operacije;
g)  daje preporuke za produženje mandata pripadnicima kontingenta;
h) izvještava Ministarstvo o disciplinskim i drugim povredama pripadnika kontingenta kao i prekršajima u svim vidovima    profesionalnog  obavljanja zadataka te onima koji narušavaju i degradiraju policijsko zvanje i zanimanje;
i) daje prijedloge za unaprjeđenje i dodjelu nagrada i priznanja pripadnicima kontingenta;
j)  ocjenjuje pripadnike kontingenta  na osnovu obrazaca koje će izraditi Ministarstvo;
k)  koordinira  službene posjete predstavnika delegacije iz Bosne i Hercegovine;
l) provodi  i druge aktivnosti, potrebne za uspješano obavljanje poslova i zadataka u okviru mirovne operacije.
(2) Komandant kontigenta dužan je mjesečno dostavljati Ministarstvu redovne izvještaje o stanju u mirovnoj operaciji. Po potrebi komandant kontigenta će dostavljati i vanredne izvještaje, a po okončanju mirovne operacije i konačan izvještaj.
(3) Sektor za međunarodnu saradnju Ministarstva će po potrebi izvještaje dostavljati ostalim ministarstvima i policijskim službama, te će na osnovu istih sačinjavati redovne šestomjesečne izvještaje kao i na zahtjev Parlamentarne skupštine BiH vanredne izvještaje.

VI.  PRAVA UČESNIKA MIROVNE OPERACIJE

Član 23.

(1) Pripadniku policijskih službi u BiH koji učestvuje u mirovnoj operaciji garantuje se:
a) diplomatska i pravna pomoć i zaštita Bosne i Hercegovine;
b) zaštita ljudskih prava zagarantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine;
c) pravo na plaćeno odsustvo tokom trajanja mirovne operacije kao i druga prava koja proizlaze iz radnopravnog statusa;
d) povratak na ranije radno mjesto, odnosno raspoređivanje na drugo radno mjesto u skladu sa stručnom spremom i činom odnosno zvanjem;
e) pravo na naknadu štete u slučaju tjelesnog oštećenja ili gubitka života, koja će se utvrditi posebnim propisom.

(2) Prava iz stava (1) tač. c) i d) pripadnik policijskih službi u BiH ostvaruju u nadležnoj policijskoj službi, po mjestu zaposlenja.

(3) Pripadnik policijskih službi u BiH dužan je, u roku od 30 dana od dana završetka mirovne operacije, javiti se Ministarstvu odnosno rukovodiocu policijske službe u BiH, po mjestu zaposlenja, radi nastavljanja radnog odnosa.

(4) Pripadnik policijskih službi je dužan u roku o 30 dana nakon povratka iz mirovne operacije dostaviti  Ministarstvu, Sektoru za međunarodnu saradnju detaljan izvještaj o svom radu u mirovnoj operaciji, ocjene te druge dokumente koje su o njegovom radu sačinili nadležni organi mirovne operacije, te obaviti ljekarski pregled o fizičkoj i psihofizičkoj sposobnosti.

(5) Pripadnik policijskih službi u BiH može se ponovo kandidovati za učešće u mirovnoj operaciji  po isteku dvije godine od dana povratka iz mirovne operacije.

Član 24.

Pripadnik policijskih službi u BiH, koji učestvuje u mirovnoj operaciji, ima pravo na platu kao i druge nadoknade i prava koja proizlaze iz radnog odnosa u skladu s propisima o plati i drugim nadoknadama, koje su propisane od nadležnog izvršnog organa po mjestu zaposlenja pripadnika policijskih službi u BiH, osim prava koja se odnose na odvojen život.

VII.   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

(1) Ministarstvo će snositi troškove ljekarskog pregleda u skladu sa članom 15. stav (3), kao i nabavke uniforme (odjeća i obuća) u skladu sa članom 16. stav (1) tačka d), kada za navedeno budu odobrena sredstva iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

(2) Do ispunjavanja uvjeta iz stava (1) ovog člana, uniformu (odjeća i obuća) će osigurati institucije i policijske službe iz člana 1., ovog Pravilnika, prema mjestu zaposlenja pripadnika policijskih službi u BiH.

Član 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu  danom potpisivanja.


MINISTAR

Bariša Čolak s.r.