Podzakonski akti

Pravilnik o organizaciji, uvjetima i načinu funkcioniranja Operativno- komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine - 112

17.9.2009

Na osnovu člana 18. Stav 3. Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/08) i člana 17. Zakona o Vijeću Ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 90. sjednici, održanoj 11. juna 2009. godine, donijelo je


PRAVILNIK
O ORGANIZACIJI, UVJETIMA I NAČINU FUNKCIONIRANJA
OPERATIVNO- KOMUNIKACIJSKOG CENTRA BOSNE I HERCEGOVINE - 112


POGLAVLJE  I  -  OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet)

Ovim Pravilnikom, saglasno članu 18. stav (3) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/08) (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se organizacija, uvjeti, zadaci, način rada i funkcioniranje Operativno-komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine – 112 (u daljem tekstu Centar BiH-112), regulira način obučavanja i ospobljavanja i način informiranja javnosti.

Član 2.
(Lokacija)

(1) Centar BiH-112 uspostavlja se u sastavu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine na primarnoj i sekundarnoj lokaciji.

(2) Primarna lokacija Centra BiH-112 je u suterenu Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine.

(3) Sekundarnu lokaciju Centra BiH-112 određuje ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Upotreba sekundarne lokacije)

(1) Sekundarna lokacija preuzima funkciju primarne lokacije u situacijama prouzrokovanim prirodnim ili drugim nesrećama.  

(2) Kada Centar BiH-112 nastavlja rad na sekunadrnoj lokaciji na njegov rad se primjenjuju sve odredbe ovog Pravilnika.


Član 4.
(Obaveze davalaca usluga)

(1) U skladu sa odredbama člana 18. stav (1) i (2) Zakona, telekom operateri i servis operateri svih vrsta javnih telefonskih usluga iz bilo koje mreže, obavezni su omogućiti obavljanje usluge besplatnog poziva na broj 112 Centra BiH-112 i operativnih centara entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Brčko Distrikt), putem kojeg građani i turisti mogu zatražiti pomoć i javljati informacije o svim vrstama opasnosti i pojavama prirodnih ili drugih nesreća koje primijete ili za koje saznaju, a u skladu sa Direktivom Vijeća Evropske unije i Evropskog parlamenta  2002/22/EC.

(2) Nakon međunarodnog uvezivanja Bosne i Hercegovine na jedinstveni evropski broj za hitne službe 112, telekom operateri i servis operateri svih vrsta javnih telefonskih usluga dužni su osigurati odgovarajuće veze po tom broju za sve centre iz stava (1) ovog člana.


Član 5.
(Uvođenje broja 112)

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Vijeće ministara) posebnom odlukom će regulirati uvođenje jedinstvenog evropskog broja za hitne slučajeve – 112.


Član 6.
(Uvjeti i oprema za rad)

(1) Za rad Centra BiH-112 moraju se osigurati neophodni uvjeti koji se odnose na prostor, materijalno - tehnička sredstva i opremu.

(2) Oprema i sredstva Centra BiH-112 za potrebe informacijsko-komunikacijske podrške treba da osiguraju:

a) efikasnu organizaciju, funkcioniranje i koordiniranje akcijama zaštite i spašavanja
u prirodnim ili drugim nesrećama na savremenim tehničko-tehnološkim osnovama,

b) pretpostavke za funkcionalno uvezivanje operativnih centara drugih institucija i organa Bosne i Hercegovine, kao i centara entiteta i Brčko Distrikta.

(3) Za realiziranje aktivnosti iz stava (1) i (2) ovog člana nadležno je Vijeće ministara.

Član 7.
(Izgradnja i opremanje Centra BiH -112)

 (1) Izgradnja i opremanje Centra BiH-112 uređuju se posebnim projektom i Studijom izvodljivosti tehničko-tehnološkog i organizacijskog rješenja sistema za komunikacijsko informacijsku podršku i koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja u prirodnim ili drugim nesrećama.


Član 8.
(Ispunjavanje zahtjeva kompatibilnosti i interoperabilnosti)

Sva rješenja u izgradnji i opremanju sredstvima i opremom centara 112 entiteta i Brčko Distrikta treba da ispune zahtjeve sa aspekata kompatibilnosti i interoperabilnosti za funkcionalno uvezivanje sa Centrom BiH-112.


Član 9.
(Način djelovanja i rada)

(1) Centri 112 u Bosni i Hercegovini rade po principu subsidijarnosti,  a u skladu sa zakonskim nadležnostima.

(2) Centar BiH-112, u svakodnevnom operativnom prikupljanju i razmjeni informacija sa učesnicima zaštite i spašavanja, provodi i koordinira otkrivanje i praćenje svih vrsta opasnosti i njihovih posljedica.

Član 10.

Centar BiH-112 djeluje kao operativno komunikacijsko informacijsko čvorište za vezu u sistemu međunarodnog komuniciranja u oblasti zaštite i spašavanja.

Član 11.

Centar BiH–112 radi neprekidno, 0-24 sata, sedam dana sedmično (24/7).


Član 12.
(Državni službenici i zaposlenici)

Broj izvršilaca u Centru BiH-112 utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

 

POGLAVLJE  II  -  ZADACI CENTRA BiH-112


Član 13.
(Zadaci Centra BiH-112)

Centar BiH-112 obavlja slijedeće zadatke:

a) vrši prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim oblicima opasnosti od prirodnih ili drugih nesreća na području Bosne i Hercegovine, za potrebe nadležnih institucija i organa Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta, susjednih i drugih država i međunarodnih organizacija;

b) obavještava i usmjerava obavijesti o prirodnim ili drugim nesrećama u i izvan   Bosne i Hercegovine nadležnim institucijama i organima Bosne i Hercegovine, pravnim osobama, centrima 112 entiteta i Brčko Distrikta, radi poduzimanja mjera i aktivnosti za zaštitu i spašavanje;

c) prenosi informacije između učesnika zaštite i spašavanja;

d) formira i izrađuje Standardne operativne postupke (u daljem tekstu SOP) ili akcijske planove za sve vrste prirodnih ili drugih nesreća;

e) prenosi odluke, preporuke, upute Vijeća ministara i Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje (u daljem tekstu Koordinacijsko tijelo BiH);

f) prima, priprema i šalje izvještaje o poduzetim mjerama i drugim aktivnostima nadležnim institucijama i organima Bosne i Hercegovine, centrima 112 entieta i Brčko Distrikta u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju;

g) operativno provodi praćenje, prikupljanje, otkrivanje, objedinjavanje i raščlanjivanje podataka o prirodnim ili drugim nesrećama, posljedicama tih nesreća, posebno posljedica onih prirodnih ili drugih nesreća koje mogu ugroziti život, zdravlje i sigurnost ljudi, njihovu imovinu, prirodni okoliš, kulturna i materijalna dobra;

h) ostvaruje stalni kontakt sa operativnim centrima institucija i organa Bosne i Hercegovine, centrima 112 entiteta i Brčko Distrikta radi prikupljanja odgovarajućih podataka i međusobne razmjene podataka od značaja za Bosnu i Hercegovinu, odnosno entitete i Brčko Distrikt;

i) kontinuirano prati tok razvoja opasnosti te usmjerava i koordinira međusobno djelovanje učesnika u zaštiti i spašavanju na saniranju posljedica;

j) učestvuje u sačinjavanju i održavanju jedinstvene baze podataka o snagama i sredstvima za zaštitu i spašavanje i izvorima opasnosti koji mogu izazvati prirodne ili druge nesreće;

k) vodi jedinstvenu informacijsku bazu podataka o prirodnim ili drugim nesrećama i poduzetim mjerama u području zaštite i spašavanja;

l) osigurava tehničke uvjete za izvještavanje sa mjesta prirodne ili druge nesreće za Koordinacijsko tijelo BiH;

m) razvija sopstveni komunikacijski sistem za slučaj prirodnih ili drugih nesreća nezavisan od javnih i privatnih operatera i drugih imalaca privatnih komunikacijskih sistema i mreža;

n) prati i unaprjeđuje funkciju fiksnih, mobilnih i satelitskih veza uspostavljenih za rad Centra BiH-112;

o) kontinuirano prati razvoj i usavršavanje sistema;

p) vrši i druge poslove za zaštitu i spašavanje u skladu sa odlukama Vijeća ministara i ministra sigurnosti.


POGLAVLJE III - CENTRI 112 ENTITETA I BRČKO DISTRIKTA

Odjeljak A. RAD CENTRA 112 ENTITETA I BRČKO DISTRIKTA

Član 14.
(Aktivnosti, koordinacija i razmjena podataka)

Centri 112 entiteta i Brčko Distrikta u redovnim aktivnostima i u slučajevima proglašenja prirodne ili druge nesreće prikupljaju i razmjenjenjuju informacije sa učesnicima zaštite i spašavanja, provode i koordiniraju otkrivanje i praćenje svih vrsta opasnosti i njihovih posljedica na području entiteta i Brčko Distrikta i te podatke dostavljaju i razmjenjuju sa Centrom BiH-112.


Odjeljak B. UVEZANOST CENTRA BiH – 112 I NAČIN SARADNJE SA CENTRIMA PRAVNIH LICA, INSTITUCIJA, ORGANA I SLUŽBI BiH

Član 15.
(Vrste povezanosti)

(1) Unutar komunikacijsko-informacijskog sistema Centra BiH-112 prikupljanje i razmjena informacija ostvaruje se vertikalno i horizontalno.  

(2) Vertikalna povezanost u Centru BiH-112 ostvaruje se od Centra BiH-112 preko
Centara 112 entiteta i Brčko Distrikta, i u obrnutom smjeru.

(3) Horizontalna povezanost u prikupljanju i razmjeni informacija ostvaruje se koordinirano na nivou Centra BiH-112 i svih drugih centara pravnih lica, institucija, organa i službi Bosne i Hercegovine.


Član 16.
(Razmjena informacija)

(1) Centar BiH-112 u redovnim i u situacijama prirodne ili druge nesreće vrši razmjenu podataka sa centrima pravnih lica, institucija, organa i službi Bosne i Hercegovine. 


POGLAVLJE IV – AKTIVNOSTI  CENTRA BiH – 112 U MEÐUNARODNOJ SARADNJI

Član 17.
(Prikupljanje i razmjena informacija)

Na međunarodnom nivou Centar BiH-112 prikuplja i razmjenjuje informacije s nadležnim tijelima susjednih i drugih država i međunarodnih organizacija putem njihovih komunikacijskih centara, o prijetnji nastanka prirodne ili druge nesreće sa prekograničnim efektima, odnosno njihovom nastanku na području susjednih ili drugih država, posebno ako opasnost prijeti i Bosni i Hercegovini.


Član 18.
(Djelovanje u skladu sa propisanom procedurom)

Centar BiH-112 u slučaju prijetnje, odnosno nastanka prirodne ili druge nesreće,  postupa na osnovu preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine, u skladu s propisanim postupkom i uz primjenu standardnih obrazaca o nesrećama propisanim međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima.


Član 19.
(Način dostavljanja informacija)

(1) Prikupljene informacije o prirodnoj ili drugoj nesreći koja prijeti Bosni i Hercegovini s područja druge države, smatraju se informacijama od prioriteta koje Centar BiH-112 odmah dostavlja nadležnim institucijama i organima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta, prvenstveno Vijeću ministara i ministru sigurnosti, a potom ostalim nadležnim institucijama, organima i službama radi pravovremenog poduzimanja svih potrebnih mjera za sprječavanje nastanka i/ili širenja prirodne ili druge nesreće na području Bosne i Hercegovine.

(2) Centar BiH-112 dostavlja nadležnim tijelima susjednih i drugih država i međunarodnim organizacijama informacije o prirodnim ili drugim nesrećama koje prijete tim državama s područja Bosne i Hercegovine ili s područja neke treće države, putem njihovih komunikacijskih centara.

(3) Iznimno hitne informacije o prirodnoj ili drugoj nesreći, koje ne trpe nikakvu odgodu, Centar BiH-112 odmah će prenijeti nadležnim tijelima susjednih i drugih država i međunarodnih organizacija, a potom o učinjenom izvijestiti ministra sigurnosti.

Član 20.
(Evidencija podataka)

Centar BiH-112 vodi posebnu evidenciju podataka o svim informacijama koje se prikupljaju i razmjenjuju na međunarodnom nivou.


POGLAVLJE V – OBUČAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Član 21.
(Način obučavanja i osposobljavanja)

(1) Ministarstvo sigurnosti provodi obučavanje i osposobljavanje osoblja Centra BiH–112.
 
(2) Obučavanje i osposobljavanje se vrši na osnovu planova i programa koje donosi ministar sigurnosti.


POGLAVLJE VI – INFORMIRANJE
 

Član 22.
(Načini Informiranja)
 

(1) Centar BiH-112  obavještava javnost o svim prirodnim ili drugim nesrećama preko informativnih biltena, izvještaja, elektronskih medija (radija, televizije), teleteksta, interneta i drugih medija.

(2) Institucije i organi Bosne i Hercegovine, entiteti i Brčko Distrikt dužni su vršiti prenošenje svih informacija koje zatraži Centar BiH-112 na osnovu ukazane potrebe, a najmanje jednom mjesečno informirati o stanju funkcioniranja vlastitog sistema veza koji se odnose na sve poremećaje koji utiču na rad sistema u cilju saznanja mogu li se informacije njihovih operativnih i centara 112 primati i emitirati tim sistemom veza.

(3) U slučaju proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine ili njenom dijelu elektronski mediji u Bosni i Hercegovini su dužni emitirati određene informacije Vijeća ministara i Koordinacionog tijela BiH, odnosno prekinuti emitiranje redovnog programa na televiziji i radiju, i objaviti dostavljenu informaciju.

(4) Način i procedure obavještavanja javnosti će se regulirati posebnim procedurama komunikacije koje propisuje ministar sigurnosti u skladu sa članom 14. tačka           m) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini.


POGLAVLJE  VII  -  ZAVRŠNE ODREDBE


Član 23.
(Donošenje SOP-a)

Ministarstvo sigurnosti u skladu sa članom 14. tačka m) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini propisuje procedure komunikacija između institucija i organa Bosne i Hercegovine, te institucija i organa Bosne i Hercegovine s entitetima i Brčko Distriktom u slučaju prirodnih ili drugih nesreća.
 
 
Član 24.
(Stupanje na snagu)
 
 
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

(2) Ovaj pravilnik će biti objavljen u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta.

 

     VM broj 143/09                                                                   Predsjedavajući
11. juna 2009.godine                                                             Vijeća ministara BiH
         Sarajevo                                                                       dr. Nikola Špirić s.r.