Podzakonski akti

Odluka o najmanjem iznosu potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH,za 2021.godinu

8.4.2021

 

Službeni glasnik BiH, broj 3/21

Na osnovu člana 40. stav (2) i člana 141. stav (2) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", brој 88/15) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, na 22. sjednici održanoj 16. decembra 2020. godine, donijelo jeODLUKU


O NAJMANJEM IZNOSU SREDSTAVA POTREBNOM ZA IZDRŽAVANJE STRANCA ZA VRIJEME NAMJERAVANOG BORAVKA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom utvrđuje se najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2021. godinu.


Član 2.
(Upotreba roda)

Izrazi u ovoj odluci koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.


Član 3.
(Iznos sredstava)

(1) Najmanji iznos sredstava iz člana 1. ove odluke kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2021. godinu je 150,00 KM ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u BiH.

(2) Posjedovanje sredstava iz stava (1) ovog člana dokazuje se na način propisan članom 23. Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15).


Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH.

VM broj 282/20
16. decembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.