Podzakonski akti

Pravilnik o listi funkcionera koji imaju pristup tajnim podacima stepena INTERNO i POVJERLJIVO

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03 i 42/03) i člana 6. stav 2. Zakona o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 54/05), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 127. sjednici, održanoj 31. augusta 2006. godine, donijelo je 

PRAVILNIK 
O LISTI FUNKCIONERA KOJI IMAJU PRISTUP TAJNIM PODACIMA STEPENA INTERNO I POVJERLJIVO BEZ SIGURNOSNE PROVJERE I DOZVOLE
 

Član 1. 

(Opće odredbe) 

Ovim Pravilnikom propisuje se lista institucija i funkcionera koji u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka imaju pristup tajnim podacima stepena INTERNO i POVJERLJIVO bez sigurnosne provjere i dozvole.

Član 2. 
(Lista) 

Pored liste funkcionera i institucija koja je utvrđena u članu 6. Zakona o zaštiti tajnih podataka, pristup tajnim podacima stepena INTERNO i POVJERLJIVO, bez sigurnosne provjere i dozvole imaju: 

Na nivou Bosne i Hercegovine: 

    Direktor Centra za uklanjanje mina; 

    Direktor Direkcije za civilnu avijaciju; 

    Direktor Direkcije za evropske integracije; 

    Direktor Direkcije za implementaciju CIPS projekta; 

    Direktor Instituta za intelektualno vlasništvo; 

    Direktor Regulatorne agencije za komunikacije; 

    Direktor Uprave za indirektno oporezivanje; 

    Generalni revizor institucija BiH; 

    Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća; 

    Direktor INTERPOLA; 

    Direktor Ureda registrara; 

    Predsjednik Komisije za zaštitu podataka; 

    Direktor Arhiva. 

Na nivou entiteta Bosne i Hercegovine: 

    Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske; 

    Direktor Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske; 

    Direktor Federalne uprave civilne zaštite; 

    Ombudsmani Federacije Bosne i Hercegovine i Ombudsman Republike Srpske; 

    Direktor Republičke uprave za Civilnu zaštitu Republike Srpske; 

    Direktori Federalne Uprave policije i Direktor policije Republike Srpske. 

Član 3. 
(Završna odredba) 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 206/06
31. augusta 2006. godine
Sarajevo 


Predsjedavajući Vijeća ministara BiH

Adnan Terzić, s. r.