Podzakonski akti

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU MEĐUNARODNIH GRANIČNIH PRELAZA U BOSNI I HERCEGOVINI NA KOJIMA SE MOGU IZDAVATI VIZE

11.5.2017

Službeni glasnik BiH, broj 15/17

Na osnovu člana 40. stav (5) i člana 141. stav (3) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07 i 24/08), nakon pribavljenog mišljenja Granične policije Bosne i Hercegovine, a na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici, održanoj 18. januara 2017. godine, donijelo je 


ODLUKU 


O DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU MEĐUNARODNIH GRANIČNIH PRELAZA U BOSNI I HERCEGOVINI NA KOJIMA SE MOGU IZDAVATI VIZE 


Član 1. 


U Odluci o određivanju međunarodnih graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini na kojima se mogu izdavati vize ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16) u članu 3. u tački o) znak interpunkcije "tačka" zamjenjuje se znakon interpunkcije "zarez" i dodaje nova tačka p) koja glasi: 

"p) Međunarodni granični prelaz Doljani." 

Član 2. 


Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 15/17
18. januara 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.